Ανατροπή του ΣτΕ στις υποθέσεις Φορολογικών Ελέγχων για τα έτη 2011-2013

image_print

Άκυροι Χιλιάδες Φορολογικοί Έλεγχοι σε εταιρείες με “λευκό” Φορολογικό ΠιστοποιητικόΔιαγράφονται φόροι και πρόστιμα

Χιλιάδες έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης, οι οποίοι διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν κατά τα έτη 2014-2016 σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος μεγάλων επιχειρήσεων που αφορούν τις χρήσεις 2011-2013, ακυρώνονται εκ των υστέρων και θεωρούνται πλέον ως μη γενόμενοι καθώς για τις υποθέσεις αυτές είχαν εκδοθεί «λευκά» φορολογικά πιστοποιητικά από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι να διαγραφούν εκ των υστέρων καταλογισθέντα ποσά φόρων και προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά αυτά έχουν ήδη καταβληθεί από τις ελεγχθείσες επιχειρήσεις, το Δημόσιο θα υποχρεωθεί να τα επιστρέψει.

Αιτία αποτελεί η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία σε όσες περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών διενεργήθηκαν φορολογικοί έλεγχοι των χρήσεων 2011-2013 από ιδιώτες ελεγκτές και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων ισχύει υπουργική απόφαση εκδοθείσα το 2011, βάσει της οποίας το Δημόσιο είχε δικαίωμα διενέργειας δικού του φορολογικού (επαν)ελέγχου και επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων εντός 18μήνου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών πιστοποιητικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον, σύμφωνα με το ΣτΕ, το Δημόσιο δεν είχε διενεργήσει και δεν είχε ολοκληρώσει εντός του 18μήνου το δικό του φορολογικό έλεγχο, οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται οριστικά περαιωμένες και παραγεγραμμένες μετά την πάροδο του 18μήνου. Δηλαδή για τις υποθέσεις αυτές η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου είναι 18μηνη και όχι πενταετής. Βάσει της ίδιας απόφασης του ΣτΕ, επανέλεγχος στις υποθέσεις αυτές από το Δημόσιο μπορούσε να διενεργηθεί μετά την πάροδο του 18μήνου, αλλά εντός της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, μόνο εφόσον διαπιστώνονταν βαρύτατα αδικήματα που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά επιχειρήσεις ή έκδοση ή λήψη πλαστών – εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Ουσιαστικά, με βάση τη νέα αυτή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες ελεγκτές διενήργησαν ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών για τις χρήσεις των ετών 2011- 2013 και εξέδωσαν «λευκά» φορολογικά πιστοποιητικά, τυχόν (επαν) έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το Δημόσιο μετά την πάροδο 18μήνου από την κοινοποίηση των πιστοποιητικών στη ΓΓΠΣ θεωρούνται άκυροι, παρά το γεγονός ότι διενεργήθηκαν κανονικά, εντός της 5ους προθεσμίας παραγραφής που είχε στη διάθεσή του το Δημόσιο να τις ελέγξει.

Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι να ακυρωθούν όλοι οι έλεγχοι φορολογίας εισοδήματος των χρήσεων 2011, 2012 και 2013 που διενεργήθηκαν σε ανώνυμες εταιρείες αφού είχαν παρέλθει οι 18μηνες χρονικές περίοδοι που ακολούθησαν αμέσως μετά τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις των εκδοθέντων «λευκών» φορολογικών πιστοποιητικών από τους ιδιώτες ελεγκτές (δηλαδή μετά τις 30/4/2014 για τη χρήση του 2011, μετά τις 30/4/2015 για τη χρήση του 2012 και μετά τις 30/4/2016 για τη χρήση του 2013), έστω κι αν οι έλεγχοι αυτοί είχαν ολοκληρωθεί εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου (δηλαδή πριν από τις 31/12/2017 για τη χρήση του 2011, τις 31/12/2018 για τη χρήση του 2012 και τις 31/12/2019 για τη χρήση του 2013).

Πηγή: Ναυτεμπορική