Πως θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»; Διευκρινίσεις και Παραδείγματα

image_print

1. Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

Οι επιχειρήσεις εργοδότες μπορούν να εντάξουν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εργαζόμενους:

  • οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30.05.2020,
  • οι οποίοι εργάζονται, σε κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύμματα, σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, με σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
  • που οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή με την υποβολή αίτησης/δήλωσης ένταξης των επιχειρήσεων-εργοδοτών στον μηχανισμό. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης και εφεξής.
  • εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020.

2. Ποιες καταγγελίες θεωρούνται άκυρες σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό;

Η ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό και μόνο για το χρονικό διάστημα που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό. Επομένως, στην περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό, αυτή είναι άκυρη.


3. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η κατανομή του χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και πως θα αποτυπωθεί στη δήλωση της Α’ φάσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ;

Κατά την Α’ Φάση υποβολής της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι επιχειρήσεις δύνανται να δηλώσουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον μηχανισμό, εναλλακτικά, με τους εξής 3 τρόπους:

  • Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς την εβδομάδα και δύνανται να μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση του χρόνου εργασίας την εβδομάδα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας.

Οι δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την Α’ Φάση μπορούν να είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, την εβδομάδα, (για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης).

Η έναρξη της ημέρας υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και η οργάνωση αυτού καθορίζονται από την επιχείρηση. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες εντός της εβδομάδας.

Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός της εβδομάδας θα εμφανίζεται στο έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού – συμπληρωματικός ωραρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με προαναγγελία.

  • Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο το μήνα

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς τον μήνα και δύνανται να μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας.

Η δήλωση μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

1. Μια φορά, με μία δήλωση στην αρχή του μήνα, με περίοδο ένταξης όλο τον μήνα
2. Με 4 ή περισσότερες δηλώσεις (ανάλογα σε πόσες εβδομάδες επιμερίζεται ο μήνας), οι οποίες λειτουργούν τμηματικά και αθροίζονται στο τέλος του μήνα, προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία πλέον μείωση του συνόλου των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών.
Και στις δύο περιπτώσεις η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών.

Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός μήνα θα εμφανίζεται στο Ε4: πίνακας προσωπικού -συμπληρωματικός ωραρίου με προαναγγελία, είτε άπαξ για το σύνολο του μήνα, είτε τμηματική δήλωση για την κάθε εβδομάδα.
Η οργάνωση του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς καθορίζεται από τον εργοδότη.

Εν παραδείγματι, για το μήνα Ιούλιο η επιχείρηση – εργοδότης μπορεί να επιλέξει να ενταχθεί για το διάστημα από 01.07.2020 έως και 31.07.2020 στον μηχανισμό με μείωση ωρών 50%.
Οι συμβατικές ώρες εργασίας το μήνα με πλήρη απασχόληση στον Ιούλιο είναι 184 ώρες, άρα οι μειωμένες κατά 50% αντιστοιχούν σε 92 ώρες.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μία φορά, για όλο το διάστημα είτε να υποβληθούν 5 τμηματικές δηλώσεις ανά εβδομάδα όπου αθροιζόμενες θα έχουν αποτέλεσμα τις 92 ώρες το μήνα.

Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δηλωθεί η μείωση του χρόνου εργασίας, ως ακολούθως:
Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 15 ώρες
Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 25 ώρες
Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 35 ώρες
Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 10 ώρες
Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 7 ώρες
Σύνολο 92/184
ή
Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες
Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 0 ώρες
Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες
Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες
Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 20 ώρες
Σύνολο 92/184

Είναι προφανές από το παράδειγμα που παραθέτει η εγκύκλιος ότι ο εργοδότης μπορεί να οργανώσει την κατανομή του χρόνου εργασίας, με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται κάποια εβδομάδα του μήνα αρκεί το σύνολο των ωρών μηνιαία να είναι μειωμένο μέχρι του ποσοστού 50%.

  • Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς

Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές – αθροιζόμενες δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διάστημα.

Παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα:

Εργαζόμενος με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών εντάσσεται στον Μηχανισμό μόνο για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020 (15 εργάσιμες ημέρες), δηλώνεται το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας για αυτό το διάστημα είναι 120 ώρες και το σύνολο της αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα αυτό, που δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 60 ώρες.

Η επιχείρηση -εργοδότης μπορεί να επιλέξει:

– Να δηλώσει άπαξ την 13/7/2020 το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας και το σύνολο της αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020.

– Να δηλώσει τμηματικά και αθροιστικά τη μείωση των ωρών εργασίας με τρεις δηλώσεις, μία ανά εβδομάδα, όπου:

την 1η εβδομάδα μπορεί να δηλωθούν π.χ. 30 ώρες,

την 2η εβδομάδα 20 ώρες,

και την 3η εβδομάδα 10 ώρες

αρκεί το άθροισμα να μας δίνει το σύνολο των 60 ωρών.

Η κατανομή των μειωμένων ωρών γίνεται με προαναγγελία στο Ε4: πίνακας προσωπικού – συμπληρωματικός ωραρίου.


4. Έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να καταβάλλει επιπλέον ποσού πέραν των ωρών εργασίας που έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος;

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό επιπλέον ποσό εξ ελευθεριότητας, το οποίο αθροιζόμενο με την οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας και τις καθαρές αποδοχές που καταβάλλονται και αντιστοιχούν στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές με πλήρη απασχόληση των εργαζομένων.