Δικαίωση από το ΣτΕ για την επιστροφή του ΦΠΑ στους προμηθευτές της Μαρινόπουλος

image_print

Ένα βήμα πιο κοντά για την επιστροφή του ΦΠΑ στους προμηθευτές της Μαρινόπουλος, έπειτα από απόφαση του ΣτΕ, η οποία δικαίωσε σχετική προσφυγή στην οποία προχώρησε η Coca Cola Τρία Έψιλον.

Ένα από τα βασικά θέματα που προέκυψαν για την εγχώρια βιομηχανία και τους λοιπούς προμηθευτές της Μαρινόπουλος ήταν ότι στο πλαίσιο των προβλεπόμενων της εξυγίανσης της αλυσίδας, ήταν το κούρεμα των οφειλών κατά 50%. Ωστόσο όταν οι προμηθευτές πούλησαν προϊόντα στην αλυσίδα  εξέδωσαν τιμολόγια με όλο το ποσό και με όλο τον αναλογούντα ΦΠΑ. Οι προμηθευτές έχουν φορολογηθεί για το σύνολο του ποσού και έχουν καταβάλει ΦΠΑ επίσης για το σύνολο του ποσού.

Υπό το πρίσμα αυτό το ΣτΕ, με την υπ’ αριθμόν 355/2019 απόφαση, δικαίωσε το αίτημα της εταιρείας για συμψηφισμό του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

Η παράγραφος 5α, του άρθρου 19, του ν.2859 / 2000 (Φ.Π.Α.) αναφέρει:

«Η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α’)».

Ανοίγει ο δρόμος και για απαιτήσεις (εκτός της εταιρείας Μαρινόπουλος), από νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν υπαχθεί σε συμφωνία εξυγίανσης, σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα;