Εισφοροδότηση στο 34,10% των μελών/εταίρων και διαχειριστών σε Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.

Εισφοροδότηση ΙΚΕ

 • Εταίροι ΙΚΕ: Δεν υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές εκτός εάν εκτελούν καθήκοντα διαχείρισης
 • Διαχειριστές ΙΚΕ:
  • Εταίρος και Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ : Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων από τις 2 ιδιότητες
  • Εταίρος και Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ : Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 μόνο από την άσκηση της διαχείρισης

Εισφοροδότηση Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε.

 • Μέλος/ Εταίρος και Διαχειριστής χωρίς αμοιβή Διαχείρισης: Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
 • Μέλος/ Εταίρος και Διαχειριστής με αμοιβή Διαχείρισης: Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
Περίοδος Σύνολο Ασφαλιστικών Εισφορών
Από 01.06.2018 έως 31.05.2019 34,10%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 33,60%
Από 01.06.2022 33,10%

Επισημαίνεται
ότι δε δηλώνονται τα πρόσωπα αυτά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της
Επιθεώρησης Εργασίας.

Απεικόνιση Ασφάλισης στην ΑΠΔ :

 1. ΚΑΔ (Κωδικός Δραστηριότητας) «0832»
 2. Κωδικός Ειδικότητας «000858»
 • Διαχειριστής-μη Εταίρος/ Τρίτο Πρόσωπο: Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
Περίοδος Σύνολο Ασφαλιστικών Εισφορών
Από 01.06.2018 έως 31.05.2019 41,06%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 40,56%
Από 01.06.2022 40,06%

Επισημαίνεται
ότι θεωρείται εξαρτημένη σχέση εργασίας και  τα πρόσωπα αυτά δηλώνονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της Επιθεώρησης Εργασίας.

Απεικόνιση
Ασφάλισης στην ΑΠΔ :  Η απεικόνιση της
ασφάλισής του γίνεται κατά τα γνωστά.