Οδηγός για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Εφαρμογή των δράσεων στήριξης

Α. Εργοδότες – εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία των επιχειρήσεων με εντολή της Δημόσιας Αρχής


1. Μηδενικό κόστος μισθοδοσίας για την περίοδο αναστολής της λειτουργίας

Oι επιχειρήσεις δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


2. Παράταση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων με εντολή της δημόσιας αρχής.

Oι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζόμενων που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.


3. Αίρονται οι άδειες άνευ αποδοχών

Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, αίρονται αυτοδικαίως από 29.03.2020. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως ορίζονται στην παρούσα.


4. Άκυρες οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με  εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ομοίως και οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18.3.2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής.


5. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 45 ημέρες

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε  επιχειρήσεις που αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, λαμβάνουν  ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800 €), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ΄ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


6. Ασφαλιστική κάλυψη για τις συμβάσεις εργαζομένων που τελούν σε αναστολή

Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών αυτών, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.


7. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για τους εργαζόμενους

Υπεύθυνη Δήλωση των
εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). Συγκεκριμένα τηρείται για το σκοπό αυτό, στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διευκρινίζεται ότι εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας εντολής είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται:

 • τα προσωπικά τους στοιχεία
 • ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης
  δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»,
 • και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού
  λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης της παραγράφου  2 του άρθρου δεύτερου  της από 20.3.2020  ΠΝΠ (Α’ 68).

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αυτών των
εργαζόμενων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1.4.2020 μέχρι
και 10.4.2020,  ως εξής :

 • Την 1.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
 • Την 2.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
 • Την 3.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
 • Την 4.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
 • Την 5.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
 • Την 6.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
 • Την 7.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
 • Την 8.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
 • Την 9.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
 • Την 10.4.2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα  δύναται να παραταθεί.

Για τους εργοδότες

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες,  των οποίων η  επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24.3.2020 έως και 31.3.2020 υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

α) την αναστολή
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ,
οριζόμενες  από το
Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά,

β) τα
στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου  ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής,

γ) τους  εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους
τελούν σε αναστολή και

δ) τους
τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1.3.2020
έως και 20.3.2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24.3.2020 έως και 31.3.2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.


8. Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία  

Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31.3.2020,η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.


Β. Εργοδότες – εργαζόμενοι που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19


1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας – ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,  που  εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. 


2. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21.3.2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους .

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21.3.2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους .


3. Δυνατότητα εκ περιτροπής απασχόλησης εκτός των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή

Ο επιχειρήσεις – εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση των άνωθεν διατάξεων, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Κατά συνέπεια η εκ περιτροπής απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020 εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει των ΚΑΔ.


4. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει των ΚΑΔ

Η διάταξη περί αναστολής συμβάσεων εργασίας (περ. α της υποπαρ. 2Α του άρθρου 11 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68)) εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.


5. Διάρκεια και τρόπος υλοποίησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68), δηλαδή από 21.3.2020 μέχρι και την 20.4.2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, δύναται να παραταθεί ο χρόνος. Εντός του χρονικού διαστήματος της προηγουμένης παραγράφου, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας  σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.


6. Αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λαμβάνουν  ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800  €), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


7. Ασφαλιστική κάλυψη για τις συμβάσεις εργαζομένων που τελούν σε αναστολή

Για τους εργαζόμενους που τελούν οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.


8. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για τους εργαζόμενους

Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Για την υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ισχύουν ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργίας τους με κρατική εντολή, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Η μόνη διαφορά είναι ότι, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1.4.2020 μέχρι και την 30.4.2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

Για τους εργοδότες

Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων – εργοδοτών για τη λήψη
αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους

Οι
επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση της ρύθμισης περί αναστολής των
συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24.3.2020 έως και 20.4.2020,
υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν:

α) ότι
πλήττονται σημαντικά,

β) τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1.3.2020 έως και 20.3.2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.


9. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων χωρίς αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 και δεν κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.


10. Δυνατότητα καταβολής από τους εργοδότες αποδοχών πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.


11. Δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή

Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους προς στα ασφαλιστικά ταμεία.
Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31.3.2020,  η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.


12. Απολύσεις και αποχωρήσεις κατά την περίοδο 1.3.-20.3.2020

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1.3.2020 έως και 20.3.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (€ 800), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος  τακτικής ανεργίας. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Κυρώσεις για δηλώσεις ψευδών στοιχείων

 Με  την επιφύλαξη τυχόν  προστίμων  που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα  που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις  που προβλέπονται από την κείμενη  νομοθεσία  σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. Τυχόν  αχρεωστήτως  καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με  απόφαση  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου  από αυτόν οργάνου και εισπράττονται  κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.