Πως ασφαλίζονται οι μισθωτοί μηχανικοί από 01.01.2021;

Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ με την εξομοίωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης τους με αυτές των εμμίσθων δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 Ν.4756/2020.


Κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης μηχανικών

Από 01.01.2020, για την καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε 3 ασφαλιστικές κατηγορίες:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών Επικουρικής ασφάλισης από 01.01.2020 έως 31.05.2022 Ποσά εισφορών Επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022 και εφεξής
42 39
51 47
61 56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται 50% για τον εργοδότη και 50% για τον ασφαλισμένο.


Από 01.01.2020 έως 30.06.2020 όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάχθηκαν υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Από 01.07.2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η.

Ακολούθως παρατίθενται και οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον κλάδο πρόνοιας:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών κλάδου πρόνοιας
26
31
37

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το έτος.

Στην περίπτωση των μισθωτών μηχανικών, η Α.Π.Δ. επέχει δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες επικουρικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νεοπροσληφθέντος μηχανικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται, κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.


Αναδρομική ισχύ ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2020

Καθότι η ένταξη των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μισθωτών μηχανικών σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ανατρέχει από 01.01.2020 αλλά η εγκύκλιος εκδόθηκε στο έτος 2021 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες για τη διαχείριση των μεταβολών των μισθολογικών περιόδων του έτους 2020.

Όμως, η έναρξη εφαρμογής απεικόνισης στην ΑΠΔ με τη νέα διαδικασία ορίζεται από την 01.01.2021 (μισθολογική περίοδος Ιανουαρίου 2021).


Υπολογισμός μηνιαίων καταβλητέων εισφορών επικουρικής ασφάλισης ή/και πρόνοιας

O προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης αποσυνδέεται από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές και πλέον, οι υπολογισμοί με επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας αφορούν, όχι μόνο, τον κλάδο Πρόνοιας, αλλά και, της επικουρικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, τα ποσοστά εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας υπολογίζονται επί «πλασματικών αποδοχών» ανά περίοδο αναφοράς ώστε να προκύπτει ως καταβλητέο ποσό εισφορών η επιλεχθείσα ασφαλιστική κατηγορία.

Ο εν λόγω προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης καθώς και ο αντίστοιχος για τον κλάδο πρόνοιας δεν αφορά τα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) το Επίδομα Αδείας και τους λοιπούς τύπους αποδοχών (υπερωριακής απασχόλησης, ασθενείας/ανυπαίτιου κωλύματος παροχής εργασίας κ.λ.π.) πλην των τακτικών τύπων αποδοχών. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών των εν λόγω κλάδων ασφάλισης για τα επιδόματα Εορτών και Αδείας.

Τέλος, η καταβολή εισφορών στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ή/και πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.