Τα νέα πρόστιμα για τις εργασιακές παραβάσεις

image_print

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα επιβολής προστίμων από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω:

– η σοβαρότητα της παράβασης

– ο αριθμός των εργαζομένων

– η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις ( 3 τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την  τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου)

– ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται

– το μέγεθος της επιχείρησης

– το καθεστώς απασχόλησης

– η υπαιτιότητα

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

300 €για χαμηλές
500 €για σημαντικές
1.000 €για υψηλές
1.800 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

400 €για χαμηλές
800 €για σημαντικές
1.200 €για υψηλές
2.000 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

800 €για χαμηλές
1.500 €για σημαντικές
2.000 €για υψηλές
3.000 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.000 €για χαμηλές
2.000 €για σημαντικές
2.500 €για υψηλές
4.000 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.500 €για χαμηλές
2.500 €για σημαντικές
3.000 €για υψηλές
6.000 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

2.000 €για χαμηλές
3.000 €για σημαντικές
4.000 €για υψηλές
8.000 €για πολύ υψηλές παραβάσεις

Υπολογισμός Προστίμου για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα ΙΙ επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 1Β σημείο iii. του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Να σημειωθεί ότι μόνο το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία παραμένει σταθερό, στο ίδιο ύψος των € 10.500, όπως πρόσφατα επανανομοθετήθηκε ήτοι με δυνατότητα έκπτωσης στα € 2.000.