Τηλεργασία: Την Παρασκευή η δήλωση για το 40% των εργαζομένων

image_print

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποίησε ότι από τις 25.09.2020 έως και 04.10.2020, οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής έχουν υποχρέωση να απασχολούν εξ αποστάσεως ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 40% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Κατά τον ανωτέρω υπολογισμό των εργαζομένων δε λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων:

  1. οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή,
  2. καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.).

Επίσης, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Για το λόγο αυτό, την 25.09.2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1. δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  1. Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25.09.2020 ,
  2. ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζόμενου.
  3. Στο πεδίο των Παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.
  4. Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1. ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής, που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους για το διάστημα από 25.09.2020 έως 04.10.2020 και όχι η υποβολή του Εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά. Από 05.10.2020 επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του Εντύπου Ε.4.1. απολογιστικά.

Τέλος, εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40% του προσωπικού που δύναται να εργασθεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός 200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν το Εντύπου Ε.4.1. μέχρι και την 28.09.2020 με ημερομηνία έναρξης του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας την 25.09.2020, δίχως τις κυρώσεις του νόμου.