Δήλωση άδειας ειδικού σκοπού – Υπεύθυνες δηλώσεις -Έντυπο προσωρινής ανάκλησης

image_print

Άδεια Ειδικού Σκοπού: Δηλώσεις σε Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ και διαδικασία πληρωμής

Η δήλωση της χρήσης άδειας ειδικού σκοπού, μέσω του εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας», για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020, θα γίνει συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου, η γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο.

Οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού, «Έντυπο 11.1» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Τι πρέπει να προσέξου οι εργοδότες:

 • τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ),
 • τα στοιχεία των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού,
 • τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, τόσο αυτές που καλύπτονται από τον εργοδότη όσο και αυτές που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό,
 • τις μικτές αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για τις αντίστοιχες ημέρες αδείας,
 • το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.

Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στους εργαζόμενους το σύνολο των ημερομισθίων για την άδεια ειδικού σκοπού εξ’ ολοκλήρου και αποδίδουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ημερών αυτών στον ΕΦΚΑ.

Το ποσό που καταβάλλεται στον εργοδότη αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζομένου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού με την οποία βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Προϋπόθεση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι για κάθε μία ημέρα αδείας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός να αντιστοιχούν τρεις ημέρες αδείας για τις οποίες βαρύνεται ο εργοδότης (δύο ημέρες αδείας ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονικής αδείας).

Αναφορικά, με τη δήλωση των ημερών άδειας ειδικού σκοπού στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) των ασφαλιστικών εισφορών, αυτές θα καταχωρηθούν με τύπο αποδοχών «01 Τακτικές Αποδοχές» και θα καταχωρηθεί το σύνολο των ημερών άδειας ειδικού σκοπού, τόσο αυτές που πληρώνονται από τον εργοδότη όσο κι αυτές που θα πληρωθούν από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

Μέχρι σήμερα, το έντυπο Ε11.1 δεν έχει αναρτηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.


Δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων εργοδοτών

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών στο διάστημα από 07.05.2020 έως και 10.05.2020.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται και οι ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

Α. Επιχειρήσεις εργοδότες που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α’ 84)* από πληττόμενο σε κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίθετο.

Οι επιχειρήσεις, που έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ από πληττόμενο σε κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο καθώς και οι εργαζόμενοί αυτών, για να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης για το μήνα Απρίλιο 2020, μπορούν να προβούν:

 • Σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (εάν δεν έχουν υποβάλει ήδη). Σε περίπτωση που υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21.03.2020 – 20.04.2020.
 • Σε υποβολή ορθής επανάληψης (εάν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση).

*Σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α’ 84) η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.


Β. Επιχειρήσεις –εργοδότες για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Γ. Πληττόμενες επιχειρήσεις εργοδότες για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας

Πληττόμενες επιχειρήσεις / εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από 21.03.2020 έως 31.3.2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.


Έντυπο της δήλωσης προσωρινής ανάκλησης αναστολής σύμβασης

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το έντυπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», για την προσωρινή ανάκληση αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζόμενων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες, σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική  δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

To συγκεκριμένο έντυπο έχει αναρτηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από το βράδυ της 06.05.2020.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματος της. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης (οι αποδοχές για το διάστημα της παροχής εργασίας, συμπληρώνονται και στο ειδικό έντυπο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).


Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2020 με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις που είτε ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενών τους με εντολή δημόσιας αρχής είτε ανήκουν βάσει ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή και συνόλου των εργαζόμενών τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για να υποβάλλουν την ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 2020, όπου έχει δοθεί παράταση υποβολής της μέχρι την 15.05.2020:

 1. Για το χρονικό διάστημα από 01.03.2020 μέχρι και την ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων, όπου στο διάστημα αυτό παρείχαν την εργασία τους, οι μικτές αποδοχές τους θα υποβληθούν με κωδικό τύπου αποδοχών (01) «Τακτικές Αποδοχές».
 • Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αναστολής έως και την 31.03.2020, θα πρέπει να υποβάλλουν τις μικτές αποδοχές στην ίδια κανονική (01) Α.Π.Δ., επιλέγοντας τον κωδικό τύπου αποδοχών (18), όπως αυτά ίσχυαν και θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
 • Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας στους ανωτέρω απασχολούμενους μισθωτούς καθώς και οι αποδοχές τηλεργασίας, οι οποίες υπάγονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβληθούν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, θα καταχωρηθούν στην ίδια ως άνω Α.Π.Δ., επιλέγοντας ως κωδικό τύπου αποδοχών (14) «Λοιπές Αποδοχές».
 • Τέλος, για τις ήδη υποβληθείσες Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2020, από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, ειδικά ως προς το διαχωρισμό του χρονικού διαστήματος λειτουργίας των επιχειρήσεων, από αυτό της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ή της αναστολής των εργασιακών συμβάσεων.