Covid-19: Νέα Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων για την αντιμετώπιση των συνεπειών

image_print

Φορολογικά και Ασφαλιστικά Μέτρα Στήριξης


Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

Ο συντελεστής φόρου για τα ακόλουθα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων μειώνεται σε 6% με ισχύ από 20 Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020:

 • μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική,
 • σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή
 • αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα,
 • καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατ ίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

Αν έχουν εκδοθεί παραστατικά από την 20.03.2020 και εντεύθεν με ανώτερο συντελεστή Φ.Π.Α. θα πρέπει να εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014. Αναφέρεται ότι οι διατάξεις περί μείωσης συντελεστή Φ.Π.Α. για τις παραμεθόριες περιοχές παραμένουν σε ισχύ.

Αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

 • Μισθωτής με σύνταξη συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης για επιχείρηση, στην οποία έχουν ληφθεί μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω κορωνοϊού (COVID-19), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Τέλος χαρτοσήμου και Φ.Π.Α. κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.

 • Μισθωτής με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ομοίως ισχύει και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Επισημαίνεται ότι, ερμηνεύοντας την παρ. 1 του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 68Α/20.03.2020, οι ανωτέρω περιπτώσεις αφορούν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του μισθωτή για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα περί υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας λόγω κορωνοϊού.

 • Μισθωτής – Εργαζόμενος σε επιχείρηση με υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής

Τέλος, ισχύει όπως άνωθεν αναφέρθηκε περί μείωσης του 40% του συνολικού μισθώματος και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει ανασταλεί προσωρινά με εντολή δημόσιας αρχής λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή, απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 13031/Δ1.4551/23.03.2020, οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, στο έντυπο του ΣΕΠΕ, όπου θα γνωστοποιήσουν και την αναστολή λειτουργίας τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από τις 24.03.2020.

Ομοίως, οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 12997/231/23.03.2020, στο έντυπο του ΣΕΠΕ, που θα γνωστοποιήσουν ότι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας , θα δηλώσουν και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου τους, με σκοπό να λάβουν της μείωση του μισθώματος. Σύμφωνα με ανακοινώσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα των εργαζόμενων αναμένεται να είναι διαθέσιμη από την 1η Απριλίου.

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας

Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής:

 • φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή
 • φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,

εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι € 30.000, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση την 24.03.2020, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπεται η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, παρατείνονται μέχρι και την 31.08.2020:

 • οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 που αναφέρεται στην ΑΠ 1053/2020, που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.04.2020.
 • οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση την 24.03.2020, παρέχεται έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. Αναμένεται σχετική απόφαση.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής:

 • ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και
 • οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς

Η παράταση της προθεσμίας καταβολής δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Αναμένεται απόφαση όπου θα καθορίζονται ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση στις 24.03.2020, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30.09.2020 και έως 31.10.2020 αντίστοιχα. Αναμένεται η σχετική απόφαση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, δύναται να δοθεί τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Κατά τη γνώμη μας, πιθανόν να δοθεί αντίστοιχη έκπτωση 25% και για τις καταβολές ασφαλιστικών εισφορών που θα πληρωθούν στις αρχικές προβλεπόμενες ημερομηνίες για τις περιόδους απασχόλησης των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, όπως δόθηκε και στις φορολογικές.

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.


Εργασιακά Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων


 • Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος ,ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Διευκρινίζεται ότι το παρόν σύστημα λειτουργίας δεν απαιτεί διαβούλευση με το προσωπικό προηγουμένως αλλά απλή ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο νομοθέτης στην ΠΝΠ Α’ 68/20.03.2020 δεν αναφέρει κάποιο περιορισμό σε επιχειρήσεις με εργαζόμενους μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, όπως ισχύει με την μονομερή επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης κατόπιν διαβούλευσης με το προσωπικό.

 • Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου

Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα, υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

 • Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

 • Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας Εργαζόμενων σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα μήνα από τη δημοσίευση της ΠΝΠ Α’ 68/20.03.2020, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Η διάταξη περί αναστολής συμβάσεων εργασίας, εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

 • Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (Επιδότηση € 800)

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου περί αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 13031/Δ1.4551/23.03.2020, αναρτήθηκε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης των εργοδοτών και η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από τις 24.03.2020. Στο έντυπο αυτό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Όπως αναγράφεται και στο έντυπο του ΣΕΠΕ, όποιος εν γνώσει δηλώσει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 3 μηνών. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτο τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (supportemployees.yeka.gr).

Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» μέσα στις επόμενες ημέρες.

 • Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Διαθέσιμη από το βράδυ της 24.03.2020, το έντυπο των επιχειρήσεων – εργοδοτών για την υπεύθυνη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας είτε λόγω εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω ότι η επιχείρηση θεωρείται πληγείσα βάσει των ΚΑΔ και έχει θέσει προσωπικό της, μέρος ή ακόμα και σύνολο, σε αναστολή εργασίας.

Λόγω της πρακτικής εφαρμογής μας σε διάφορες επιχειρήσεις, παραθέτουμε τους ακόλουθους προβληματισμούς μας, οι οποίοι ευχόμαστε ότι θα επιλυθούν άμεσα βάσει διευκρινιστικών που θα δώσει το Υπουργείο:

Το έντυπο επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο στον κωδικό της έδρας του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι αν ο κύριος ΚΑΔ της έδρας δεν ανήκει στη λίστα με τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά από τη δημόσια αρχή, τότε δε μπορούν να δηλωθούν και τα υποκαταστήματα που όντως έκλεισαν βάσει κρατικής εντολής.

Το έντυπο επιλέγει αυτόματα βάσει του κύριου ΚΑΔ της έδρας της επιχείρησης σε ποια κατηγορία εντάσσεται η επιχείρηση, δηλαδή αν έχει κλείσει βάσει δημόσιας αρχής ή αν είναι πληττόμενη και δε μπορεί να αλλαχθεί. Σε συνδυασμό και με τα ανωτέρω, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν υποκαταστήματα επιχειρήσεων που ενώ έχει ανασταλθεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους, δε μπορούν να δηλωθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο γιατί το «σύστημα» λαμβάνει υπόψη μόνο τον κύριο ΚΑΔ της έδρας και όχι των υποκαταστημάτων.

Με αυτό τον τρόπο, φαίνεται τουλάχιστον τεχνικά, ότι χάνεται το δικαίωμα υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων να λάβουν την έκπτωση για το επαγγελματικό μίσθωμα και αντίστοιχα των εργαζόμενών τους για την κύρια κατοικία τους.

 • Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις

Λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την αντιμετώπισή του επαναπροσδιορίζεται το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν :

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της15ης Μαΐου 2009,

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

Οι ιατροί που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.


Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς


 • Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή από 26.03.2020 μέχρι και 25.04.2020 το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων διαμορφώνεται ως εξής:

– Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 21:00.

– Σάββατο από 07:00 έως 20:00.

Τις Κυριακές παραμένουν κλειστά.

 • Προϊόντα δειγματισμού

Πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.

Η ανωτέρω ρύθμιση δε μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες από την έναρξης ισχύος.

 • Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων

Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών».

 • Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου

Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί μέγιστων ποσοτήτων διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, απόσυρσης και τη μη διάθεσης προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές και περί ωραρίου εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.