Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους της, καθώς και τη δέσμευσή της, ως προς τη Ποιότητα, ως ακολούθως:

Πολιτική της εταιρείας είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών της σύμφωνα με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η παραπάνω Πολιτική τεκμηριώνεται με τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με το πρότυποISO 9001:2015 .

Η Εταιρεία διαθέτει και καταβάλει όλους τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ παράλληλα επενδύει σε πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονα τεχνικά μέσα.

Ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα Ποιότητας εξουσιοδοτείται να αναπτύσσει,τεκμηριώνει και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εγκατάσταση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας. Εξουσιοδοτείται επίσης να εντοπίζει και να ερευνά τα προβλήματα ποιότητας σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και να προτείνει και να συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες για τη λύση τους. Επίσης παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων ποιότητας σε ετήσια βάση μέσω της διαδικασίας Ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας.

Επιπλέον, στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει,παίρνοντας κάθε μέτρο για να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους σε αυτή να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Η εταιρία ζητά από όλους τους εργαζόμενους σε αυτή να εφαρμόζουν πιστά όσα προβλέπονται στις σχετικές Διαδικασίες Ποιότητας, αναλαμβάνει δε να στηρίξει διοικητικά και οικονομικά την εφαρμογή, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι:

  • οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της και είναι σύμφωνα με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο του ελεγκτικού επαγγέλματος
  • η εμπιστοσύνη των πελατών προς την εταιρεία αυξάνει διαρκώς και διευρύνεται το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ενώ νέες δραστηριότητες αναπτύσσονται
  • η εταιρεία είναι συνεχώς συμμορφούμενη με της απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας που έχει υιοθετήσει
  • α παράπονα πελατών που ενδεχομένως να παρουσιαστούν καθώς και τα προβλήματα / μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας καταγράφονται και επιλύονται με προδιαγεγραμμένες διαδικασίες που συμπεριλαμβάνουν την εν γένει εξάλειψη των αιτιών εμφάνισης.