Πολιτική Προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» (η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ιφιγενείας, αριθμός 3 – 5, (Τ.Κ. 14451), τηλ. 211 013 78 56, e-mail :info@atcaudit.grσύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679,επικαιροποιεί και ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με αυτήν(εφ’ εξής, ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος, «Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»)σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η «Εταιρεία» συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :
  • Δεδομένα ταυτοποίησης : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λ.π.
  • Δεδομένα επικοινωνίας : ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, αριθμό τηλεφώνου τηλεομοιοιτυπίας (fax)κ.λ.π.
  • Δεδομένα πληρωμής : αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών,χρεωστικών/πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λ.π., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των παρεχόμενων από την «Εταιρεία» υπηρεσιών, είτε για την πίστωση σε αυτούς οφειλόμενων ποσών από οποιαδήποτε αιτία ή παρεχόμενων προς την «Εταιρεία» υπηρεσιών.
  • Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή ειδικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας.
 2. Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο με ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα. Ειδικότερα στην έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν την φυλή του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή ή το ποινικό του μητρώο.
 3. Η «Εταιρεία» συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων :
  • είτε από το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου του,
  • είτε από συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση αυτού για τη σχετική διαβίβαση, ή από την εταιρεία στην οποία εργάζεται το Υποκείμενο των Δεδομένων, ή από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο απευθύνθηκε για την ανάθεση έργου ή για την πώληση εμπορευμάτων.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η «Εταιρεία» κατά τα ανωτέρω, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια και τα βοηθητικά αυτής πρόσωπα ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’εντολή και για λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Την διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης (λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση, εκτέλεση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σύμβασης,εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, ομαλή λειτουργία σύμβασης και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λ.π.).
 • Tη διαχείριση των ηλεκτρονικών πόρων της «Εταιρείας»,συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της υποδομής και της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Τη συμμόρφωση της «Εταιρείας» σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (φορολογικές,ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές κ.λ.π.) και την πρόληψη και καταπολέμηση του αδικήματος της απάτης κατά της «Εταιρείας» και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Για την πρόληψη της απάτης, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Την διασφάλιση των υπέρτερων εννόμων συμφερόντων της «Εταιρείας», όπως η διαβίβαση δεδομένων σε δικηγόρους ή αρμόδιες αρχές.
 • Την ενημέρωσή σας για άλλες υπηρεσίες της «Εταιρείας» ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τρίτων και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης υπηρεσιών της «Εταιρείας».
 • Την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς.
 • Την αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων.

Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των ανωτέρω στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι:

 • Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην «Εταιρεία», οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων και το τμήμα λογιστηρίου της «Εταιρείας».
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της «Εταιρείας», όπως ενδεικτικά λογιστές, τεχνικοί, εμπειρογνώμονες, εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier),σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα,όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές,διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές ή άλλες δημόσιες αρχές,ρυθμιστικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.
 • Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.
 • Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει,μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της «Εταιρείας»δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της «Εταιρείας», είτε β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.
 • Εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης (φύλαξη, καταστροφή) φυσικών αρχείων.
 • Εταιρείες στατιστικής και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες της «Εταιρείας» και να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των υπηρεσιών και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός τους.

Η «Εταιρεία» έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείςδιαβεβαιώσειςγιατηνεφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα της παρ. Α.1 ανωτέρω θα τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή). Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται από την «Εταιρεία»για 5 έτη. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την «Εταιρεία» σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.

α έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή των Υποκειμένων, στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Υποκείμενο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του Υποκειμένου θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ιφιγενείας, αριθμός 3 – 5 (Τ.Κ. 14451), τηλ. 211 013 78 56, e-mail :info@atcaudit.gr.
 2. Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία«ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ιφιγενείας, αριθμός 3 – 5, (Τ.Κ. 14451), τηλ. 211 013 78 56, e-mail : info@atcaudit.gr

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και από που προήλθαν,ώστε να επαληθεύει την νομιμότητα της επεξεργασίας.
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση τους, ώστε να είναι πλήρη,ακριβή και επικαιροποιημένα.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να αρνηθεί την περαιτέρω επεξεργασία αυτών στις εξής περιπτώσεις : α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και γ) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την «Εταιρεία» και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους το Υποκείμενο εναντιώνεται στην επεξεργασία. Η ικανοποίηση όμως τέτοιων αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη λειτουργία σύμβασης, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκαν από το Υποκείμενο ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Υποκειμένου καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους.
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Σε περίπτωση όμως επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων απαραίτητων για την κατάρτιση ή τη λειτουργία σύμβασης, ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο ΙΙ.3. Σε περίπτωση όμως επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή που γίνεται με σκοπό το δημόσιο συμφέρον, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον είτε έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στην κατάρτιση και λειτουργία σύμβασης, ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν. Η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του Υποκειμένου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων της.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ : Το Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων έχει δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,χωρίς αντίρρηση από την «Εταιρεία» ή να ζητήσει από την «Εταιρεία» την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην «Εταιρεία» (στην ταχυδρομική διεύθυνση :Iφιγενείας, αριθμός 3 – 5, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14451, ή /στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@atcaudit.gr).
 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ : Το Υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,τηλ. 2106475600, fax. 2106475628, e – mail : contact@dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.
 9. Η «Εταιρεία» θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του Υποκειμένου και θα απαντάει εντός τριάντα (30) ημερών και,μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η «Εταιρεία» θα ενημερώνει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «Εταιρεία»διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η «Εταιρεία» λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Για την διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η «Εταιρεία» λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τις πιθανότητες επέλευσης του κινδύνου και την σοβαρότητα των συνεπειών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του Υποκειμένου.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Β. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η «Εταιρεία» τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της«Εταιρείας».

Η «Εταιρεία» δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Διεθνείς Οργανισμούς.

Η «Εταιρεία» δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.

Η«Εταιρεία»δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένωντου Υποκειμένου σε κανέναν τρίτο φορέα, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο Ι.Γ.περιπτώσεων και υπό την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την «Εταιρεία», ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους αναφερόμενους στο άρθρο Ι.Β. λόγους επεξεργασίας, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

IV. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση η«Εταιρεία»διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων.

Η συμβατική δέσμευση καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.atcaudit.gr συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ισχύ και εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό δίκαιο και κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.