Πολιτική σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι σήμερα, 31 Αυγούστου 2022, πληροφορηθήκαμε από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας παρόχου υπηρεσιών νέφους interworks.cloud, στην οποία έχουμε αναθέσει την αποθήκευση αντιγράφου της βάσης δεδομένων της Εταιρείας μας σε διακομιστή νέφους (cloud), ότι στις 28.8.2022 έλαβε χώρα συμβάν «παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» εις βάρος της, κατά την έννοια του άρθρου 44 του ν. 4624/2019.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ως άνω εταιρείας, έχει ήδη ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, σας παραπέμπουμε στο σύνδεσμο https://status.interworks.cloud/, μέσω του οποίου ενημερωθήκαμε κι εμείς για το συμβάν.

Από την πλευρά μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα και έχουμε τηρήσει όλες τις εκ του νόμου, των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης του συμβάντος στην «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 34 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.