Έναρξη του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

image_print

Ποιοι είναι οι όροι και η διαδικασία ένταξης στο μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης;

Ποια είναι τα πρόσθετα σημεία της νέας Υπουργικής Απόφασης για το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Μείωση Χρόνου Εργασίας έως 50%

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του 50% είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος από 15.06.2020 έως και 15.10.2020.

Λόγω ότι η μείωση του χρόνου εργασίας μέχρι του ποσοστού 50% αφορά τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης, αυτό συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στον μηχανισμό μπορούν να απασχοληθούν είτε με μερική απασχόληση, ήτοι καθημερινή εργασία με λιγότερες ώρες ανά ημέρα και η μείωση να φτάνει μέχρι τις 20 ώρες εβδομαδιαίως, είτε με εκ περιτροπή απασχόληση, ήτοι οκτάωρη απασχόληση λιγότερες ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού των εργαζόμενων που μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό. Επομένως, μπορεί να ενταχθεί είτε ένας μόνο εργαζόμενος είτε και όλο το προσωπικό.

Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων -Διατήρηση ονομαστικών μισθών εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» πραγματοποιείται με τα 4 ακόλουθα βήματα:

 1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».


 1. Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την οποία αιτούνται την ένταξή τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Συγκεκριμένα, στην αίτηση δηλώνουν τα κάτωθι:

 • Τα στοιχεία της επιχείρησης
 • Τον μήνα ένταξης στον μηχανισμό
 • Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα ενταχθούν στον μηχανισμό,
 • Αν υπάρχουν εργαζόμενοι που τελούν οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον μηχανισμό και εφεξής.
 • Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης
 • Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον μηχανισμό. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό, συμπληρώνεται το έντυπο Ε4 «Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου» το αργότερο πριν την έναρξη λήψης εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού, η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020.


 1. Διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων ένταξης στο μηχανισμό

Μετά και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής στον μηχανισμό. Οι επιχειρήσεις / εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση απόρριψης η αίτηση/δήλωση των επιχειρήσεων – εργοδοτών για την ένταξή τους στον μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.


 1. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Εργαζόμενων που εντάσσονται στο μηχανισμό

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που έχει εγκριθεί η αίτηση τους και έχουν υπαχθεί στον μηχανισμό « ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για τον υπολογισμό του ποσού οικονομικής ενίσχυσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των 3 πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

 • Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,
 • τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και
 • τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον μηχανισμό.

Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζόμενου, καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του μηχανισμού.

Έλεγχος – επιβολή κυρώσεων

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» διενεργούνται έλεγχοι στις επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων του μηχανισμού.