Ασφαλιστικές Εισφορές επί των Διατακτικών Σίτισης

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ  22/2023 οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης προς τους εργαζόμενους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,  εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος και συνεπώς, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον τηρούνται οι κάτωθι τέσσερις (4) προϋποθέσεις αθροιστικά: Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για […]

Read More

Παράταση 100.000 θέσεων εργασίας

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να μπουν στο πρόγραμμα. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από […]

Read More

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου και μείωση εισφορών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα: Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 01.05.2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα επτακόσια δέκα τρία ευρώ (€713,00) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες ορίζεται στα τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€31,85). Οι […]

Read More

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας -Οδηγίες προς Εργοδότες & Επιχειρήσεις

Από 1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης οφείλει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, […]

Read More

Εφαρμογή των ειδικών αδειών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης Covid-19

Α. Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από COVID-19 Οι εργαζόμενοι που νοσούν από Covid-19 δικαιούνται: Να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτό είναι εφικτό, για διάστημα 5 ημερών. Οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την τηλεργασία των εργαζομένων αυτών συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». […]

Read More

Ν.4886/2022: Τα 4 καίρια σημεία για την πανδημία Covid-19 που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Α. Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας Covid-19 Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας […]

Read More

Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τα ακόλουθα:

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου Από 1/1/2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (€663) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες (για απασχόληση 6,66 ωρών ή 6 ωρών και σαράντα λεπτών) ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και […]

Read More