Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας Μάρτιος 2021

image_print

Με κριτήριο μη αύξησης του κύκλου εργασιών θα εντάσσονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις στο μέτρο των αναστολών

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια πέραν του ΚΑΔ:

  1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,
  2. Να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  3. Να μην έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020
  4. Και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Εφόσον χαρακτηρίζονται βάση ΚΑΔ ως πληττόμενες επιχειρήσεις και πληρούν τα άνωθεν κριτήρια, τότε δύνανται:

  1. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και να εφαρμόζουν το μέτρο αυτό σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών,
  2. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.
  3. να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
  4. να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργαζόμενων που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν ή να τίθενται για πρώτη φορά εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργαζόμενών τους τελούν σε αναστολή και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Επιπλέον, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.


Παράδειγμα

Πληττόμενη επιχείρηση θέτει σε αναστολή μέρος του προσωπικού της από 01.03.2021 έως και 21.03.2021. Για το διάστημά 01.03.2021-23.03.2021 δε μπορεί να προβεί σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και από τις 22.03.2021 μέχρι και τις 11.04.2021 (σύνολο 21 ημερών) δε μπορεί να προβεί σε μείωση των θέσεων εργασίας η μεταβολή του είδους σύμβασης εργασίας.


Τέλος, αναφορικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.