«Δώρο» στήριξης έως € 50.000 από την περιφέρεια

image_print

Το συνολικό ποσό των 519 εκατ. ευρώ θα διατεθεί έως έκτακτη ενίσχυση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Το ελάχιστο ύψος της ενίσχυσης, ανά επιχείρηση είναι οι 3.000 ευρώ και το μέγιστο οι 50.000 ευρώ, με μικρές διακυμάνσεις στα όρια ανάλογα με την Περιφέρεια που εντάσσεται κάθε επιχείρηση.

H ενίσχυση θα δοθεί ως άμεση ενίσχυση στις επιχειρήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Επισημαίνεται ότι τα χρήματα θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, κάτι που σημαίνει ότι δεν επιστρέφονται.

Σε ό,τι αφορά όρια της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 3.000 έως 50.000 ευρώ. Συγκεκριμένα αφορά στις εξής περιφέρειες:

ΠεριφέρειεςΠοσό ενίσχυσης
Περιφέρειες Αττικήςαπό € 5.000 έως € 50.000 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίαςαπό € 5.000 έως € 50.000 
Δυτικής Ελλάδαςαπό € 5.000 έως € 50.000 
Βορείου Αιγαίουαπό € 5.000 έως € 50.000 
Κρήτης και Ιονίων Νήσωναπό € 3.000 έως € 40.000 
Στερεάς Ελλάδας από € 4.000 έως € 40.000 
Πελοποννήσουαπό € 5.000 έως € 50.000 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο και μέγιστο ποσό όσο προβλέπεται ανά περιφέρεια.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης ,
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης ,
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών ,
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) καθώς και
 • των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην δράση.

Οι δικαιούχοι

 • Δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στις παραπάνω περιφέρειες και στους ΚΑΔ που περιλαμβάνουν οι αναλυτικές προσκλήσεις (Α.E, Ε.Π.Ε , Ο.Ε , Ε.Ε, ατομική, Ν.Ε.Π.Α, Συνεταιριστική Ν.4430/2016, Δικηγορική 4194/2013)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια που αφορά η πρόσκληση.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ