Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το διάστημα 01.04 – 30.06.2020

image_print

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται δράση € 750 εκ. 

Οι βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης. είναι:

 • Να είναι ΜμΕ (1)
 • Να ανήκει στους ΚΑΔ που αναφέρονται στην πρόσκληση
 • Να μην είναι προβληματικές
 • Να διατηρήσει τον ίδιο αριθμού εργαζομένων μέχρι 31.12.2020
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137) (2)

Η συνολική χρηματοδότηση κάθε εταιρείας θα είναι <=800.000,00 €. Μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου.

Αφορά δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά και αλληλόχρεους που έχουν ληφθεί μέχρι την 01.04.2020. Στις περιπτώσεις που καταβληθούν ποσά μέχρι να εγκριθεί η αίτηση αυτά συμψηφίζονται με τις λοιπές οφειλές του δανειολήπτη.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα,

 • με πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1,
 • τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0.
 • Από την 11η ημέρα έως και την 30.6.2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Ηλεκτρονικά θα γίνεται συμπλήρωση της αίτησης και επισύναψη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην πρόσκληση. Η τράπεζα θα μπορεί να λαμβάνει και άλλα προσωπικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησης.

Κατά την πρώτη δόση καταβάλλεται το 40% των επιλέξιμων δαπανών (τόκοι + εισφορά 6%) σε ειδικό καταθετικό λογαριασμό και ακολουθεί η εξόφληση του δανείου. Η β’ δόση καταβάλει το επόμενο 30% και η γ’ δόση το υπόλοιπο ποσό.

Ο λήπτης πρέπει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του κεφαλαίου 13 της πρόσκλησης.


Υποσημείωση 1 
 • Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  
 • Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια Ευρώ.
Υποσημείωση 2
Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρους τους:
 • πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
 • δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ .