Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3

image_print

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερόμενους στη διαδικασία εκκίνησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο 3. Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις  για υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος;

  • Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική την 31.12.2019
  • Να μην έχει λάβει προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, (βάση του Καν. 651/2014,) δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης σε σχέδιο αναδιάρθρωσης και ο ενεργός ΚΑΔ τους την 20.03.2020 περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα .

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, συμπληρώνουν στην σχετική πλατφόρμα , ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την 3η μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.


ΔΕΝ συμμετέχουν στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής

  • Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή
  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020
  • Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά καθώς και
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα