Ευπαθείς Ομάδες Εργαζομένων και Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας

image_print

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές έχουν οριστεί με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, διακρίνονται σε κατηγορίες:

  1. Άτομα υψηλού Κινδύνου,
  2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου,
  3. Και άτομα που ανήκουν σε περισσότερες από μια ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου όπου κατατάσσονται αυτόματα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία Υψηλού Κινδύνου δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, είτε εγγράφως ή ακόμα και προφορικώς:

  1. Να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας.
  2. Εάν η παροχή της εξ΄αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου / αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του.
  3. Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις άνωθεν δυνατότητες ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο / αιτούντα, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής αυτών και θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις / εργοδότες ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

Για την κατηγορία ενδιαμέσου κινδύνου ισχύουν μόνο οι περιπτώσεις 1 και 2.


Οι εργαζόμενοι που τίθεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπου υπολογίζεται ανά μήνα και κατ’ αναλογία των ημερών που τελεί η σύμβαση εργασίας σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό των € 534,00 που αντιστοιχεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.


Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις / εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στις αρχές του επόμενου μήνα με την οποία δηλώνουν:

α) τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου», των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή,

β) την αδυναμία εφαρμογής των περ. 1 και 2. Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν στην έδρα της επιχείρησής τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του προσκομισθέντος ιατρικού πιστοποιητικού, για 2 έτη από την έναρξη αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων ευπαθών ομάδων.