Η διαδικασία και το πρόστιμο σε εργοδότες που δεν τηρούν τα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες

image_print

Την διαδικασία επιβολής προστίμων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, περιλαμβάνει σχετική ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.


Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμου

Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων για την προστασία των ευπαθών ομάδων, το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλει διοικητική κύρωση ύψους 5.000 € για κάθε εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα και είχε υποβάλλει αίτημα στον εργοδότη του για εξ’ αποστάσεως εργασία, και για τον οποίο δεν έχουν εφαρμοστεί τα έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας του.


Διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα, ενδεικτικά:

α) εξετάζουν αν τηρούνται και ελέγχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τα οριζόμενα εν γένει στις κείμενες διατάξεις στοιχεία και έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού και ωρών, γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των εργαζομένων, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

β) συλλέγουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, ώστε να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου, προκειμένου να προβεί η Υπηρεσία στις προβλεπόμενες ενέργειές της

γ) προβαίνουν σε κάθε άλλου είδους απαραίτητη εξέταση, όπως για παράδειγμα, συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη και άλλους σημαντικούς συντελεστές (π.χ. τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων).

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο, που τηρούνται από την επιχείρηση, νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα, καθώς και έχουν πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας.


Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την επιβολή κυρώσεων

Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Όργανα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποτελούν οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση δύναται να συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια ελέγχων από Ειδικούς Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων.