Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα των οποίων ή έχει ανασταλεί ή πλήττονται σημαντικά

image_print

Διευκρινήσεις για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων εργοδοτών και εργαζόμενων, την δυνατότητα ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και των παρατάσεων των εντύπων του ΕΡΓΑΝΗ περί τηλεργασίας, προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης

1. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκαταστήματα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση που αφορά υποκαταστήματα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.
Σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής δήλωσής τους, προκειμένου να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν από 11/04/2020 έως και 13/04/2020.

Με την ανωτέρω μεταβολή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις – εργοδότες, όσο και στους εργαζόμενούς τους, να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης που αφορούν την κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του 40% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης. Επίσης, και στους εργαζόμενους εν λόγω επιχειρήσεων – εργοδοτών παρέχεται η δυνατότητα να είναι δικαιούχοι της μείωσης του 40% του μισθώματος της κύριας κατοικίας τους.

Οι εκμισθωτές δε, των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που θα προβούν στην ανωτέρω μεταβολή και ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι:

 • η μεταβολή αυτή επιφέρει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15/3/2020 μέχρι 30/4/2020
 • εκτός και αν τους έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει ΚΑΔ, στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως:
  • στην περίπτωση της εστίασης ( εστιατόρια, καφετέριες κτλ)
  • για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον ( delivery ή take away)
  • ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ( e-shops)

Τέλος, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα προβούν, είτε για πρώτη φορά σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενους τους.

2. Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις, συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί στην παράγραφο 3.

Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στις επιχειρήσεις-εργοδότες η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

 1. διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης
 2. ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενων σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας
 3. προσθήκη επιπλέον εργαζομένων σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας
 4. προσθήκη ή διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
 5. διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις, συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί στην παράγραφο 3.

Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

 1. διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ.
 2. συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής
 3. ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση – εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του

Σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

3. Χρονοδιάγραμμα υποβολής εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, για διορθώσεις, συμπληρώσεις ή ανακλήσεις υποβολής εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματων.

Η υποβολή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων είναι έως 10/04/2020

Η υποβολή των διορθώσεων, συμπληρώσεων ή ανακλήσεων των υπεύθυνων δηλώσεων είναι από τις 11/04/2020 έως και 13/04/2020.

Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας, λογίζεται η ημερομηνία της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής, όπως προβλέπεται στις εκάστοτε οικείες υπουργικές αποφάσεις και συμπληρώνεται αυτόματα στη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επομένως, επιχειρήσεις που λόγω τεχνικών θεμάτων με το πληροφοριακό σύστημα Eργάνη υπέβαλαν αρχική υπεύθυνη δήλωση ως πληττόμενη επιχείρηση, μπορούν να προχωρήσουν σε διόρθωση αυτής από τις 11/04/2020 έως και τις 13/04/2020. Όταν υποβάλλουν τη διόρθωση, θα πρέπει να ενημερώσουν αυθημερόν τους εργαζόμενούς τους για να προβούν αντίστοιχα κι εκείνη από τη μεριά τους σε διορθώσεις των υπευθύνων δηλώσεων των εργαζόμενων.

Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, μπορούν να υποβάλλουν σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας αυτών, έως και τις 20/4/2020 (αρχική υπεύθυνη δήλωση).

Για διορθώσεις, συμπληρώσεις, ανακλήσεις της υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων, γίνεται υποβολή ορθής επανάληψης από τις 11/04/2020 έως και τις 13/04/2020, μετά την α’ φάση ολοκλήρωσης και από τις 21/04/2020 έως και τις 23/04/2020 μετά τη β’ φάση ολοκλήρωσης.

Οι άνωθεν προθεσμίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών που, αν και η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, τους έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει ΚΑΔ στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως στην περίπτωση της εστίασης γενικά (εστιατόρια, καφετέριες, κτλ) για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον ( delivery ή take away) ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ( e-shops).

Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων των ανωτέρω επιχειρήσεων, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Εργαζόμενοι

Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων – εργοδοτών που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων σε 3 φάσεις των 10 ημερών έκαστως.

Α’ ΦΑΣΗ [χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4]

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης υποβολών, από 11/4 έως και 13/4.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4.


Μετά το πέρας του διαστήματος της Α’ ΦΑΣΗΣ για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ως ακολούθως:

Β’ ΦΑΣΗ [χρονικό διάστημα από 11/4 έως και 20/4]

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 11/4/2020 όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 12/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 13/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 14/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 15/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 16/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 17/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 18/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 19/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 20/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0

Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, από 21/4 έως και 23/4.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4


Μετά το πέρας του διαστήματος της Β’ ΦΑΣΗΣ για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν, ως ακολούθως:

Γ’ ΦΑΣΗ [χρονικό διάστημα από 21/4 έως και 30/4]

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 21/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 22/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 23/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 24/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 25/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 27/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 28/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 29/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 30/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης υποβολών, από 1/5 έως και 3/5.

Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5.

4. Ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες

Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

β. Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα κάνουν χρήση της ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας των περιπτώσεων α και β, υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

5. Παράταση προθεσμιών υποβολής Εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ και καταβολή του 1/3 της αποζημίωσης της άδειας ειδικού σκοπού

Εντυπα ΕΡΓΑΝΗ για τηλεργασία, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης και μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις ίδιου ομίλου

Περιγραφή ΔήλωσηςΈντυποΠροθεσμίες για την πρώτη εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων
Εξ’ αποστάσεως Εργασία (Τηλεργασία)Έντυπο 4.1: ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -άρθ. 4 παρ.2 της ΠΝΠ (Α’ 55/11.03.2020)1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης και τρόπος οργάνωσης της εργασίαςΈντυπο 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ άρθ. 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
Μεταφορά Προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου ομίλουΈντυπο 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – άρθ. 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020)  με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά στους  μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)

Καταβολή του 1/3 των ημερών της  άδειας ειδικού σκοπού

Καταβολή του 1/3 των ημερών της  άδειας ειδικού σκοπού που λήφθηκαν από τους εργαζόμενους κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου 2020

Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.

Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.