Νέα Εργασιακά Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα

image_print

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιχειρήσεις/εργοδότες , που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζόμενών τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή:

  • μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή,
  • κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημέρων
  • και όχι πέραν της 31.05.2020.

Αν η επιχείρηση/εργοδότης παρατείνει την αναστολή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ήδη αναστελλόμενων συμβάσεων, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζόμενων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

2. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις/εργοδότες που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται και η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

3. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι που τελούν οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

4. Οι επιχειρήσεις/εργοδότες κάνοντας χρήση της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται:

  • για όσο χρόνο κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής, δηλαδή μέχρι την 31.05.2020, να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες θα θεωρούνται άκυρες.
  • μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

5. Με υπουργική απόφαση δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 30.06.2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.


Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

  • Επιχειρήσεις/εργοδότες , που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζόμενών τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.
  • Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
  • Εφόσον πραγματοποιείται οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.
  • Οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας δεν επιτρέπεται για τις επιχειρήσεις που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.

Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά.

Για το διάστημα της προσωρινής ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.


Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Οι επιχειρήσεις/εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.


Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει, μέχρι 30.06.2020 κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.


Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου οι όποιες μεταβολές πραγματοποιηθούν και θα αφορούν στην:

α) παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάϊο για τις επιχειρήσεις/εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά,

β) οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις/εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και

γ) προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων

θα υποβληθούν στο ΠΣ Εργάνη συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα, ήτοι του Μαΐου.