Νέα ΠΝΠ για την εξ αποστάσεως εργασία

image_print

Σύμφωνα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για τη αντιμετώπιση της διάδοσης του Covid-19 ως προς την οργάνωση του τόπου παροχής εργασίας.


Συγκεκριμένα:
1. Συνεχίζεται να παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία του εργαζόμενου θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, παρά τον τόπο παροχής εργασίας του εργαζόμενου, όπως προβλέπεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του.

2. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

 

Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει:

• Να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
• Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή του αιτήματος για την εξ’ αποστάσεως εργασία, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
Εάν και σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης δε μπορεί να λάβει τέτοιο μέτρο για τον αιτούντα εργαζόμενο, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

Αναμένεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, όπου θα ορίζονται, αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες.

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει τα παραπάνω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € για κάθε παράβαση.