Νόμος 4722/2020 – Αναστολή προθεσμιών λήξης Αξιογράφων – Μείωση Μισθωμάτων

image_print

Αξιόγραφα

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Αναστέλλονται έως την 31.10.2020 οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οι οποίες είχαν ανασταλεί για 75 ημέρες αρχικά σύμφωνα με την ΠΝΠ 30.03.2020, οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες:

  • έχουν τους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
ΚΑΔΠεριγραφή
55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30Χώροι κατασκήνωσης, ey καταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.19Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
  • εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019.

Αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με τους παραπάνω ΚΑΔ οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό 70%-85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής για την περίοδο 16.07.2020-15.09.2020 δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30.09.2020. Αξιόγραφα με τις παραπάνω προϋποθέσεις τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30.09.2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα αυτά, αναστέλλονται έως την 30.09.2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι προθεσμίες της ανωτέρου παραγράφου επεκτείνονται μέχρι την 31.10.2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις με τους παραπάνω ΚΑΔ οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 2019.


Μισθώματα

1. Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών

Για τον μήνα Ιούνιο 2020 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Για τον μήνα Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα.

Σύμφωνα με την Α. 1164/17.05.2020 για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2020 ισχύει ο παρακάτω πίνακας για επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 .

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση των δύο παραπάνω παραγράφων, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


2. Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα.

Τα παραπάνω ισχύουν, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


3. Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19

Τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.


Γενικές Συνελεύσεις

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του COVID-19

Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ΑΕ και ΕΠΕ παρατείνεται για 50 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 10.09.2020 η προθεσμία είναι πλέον η 31.10.2020. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως, δηλαδή δημοσίευση στο ΓΕΜΗ μέχρι και 20 μέρες μετά την Γενική Συνέλευση.