Παράταση έως 30/04/2021 των ασφαλιστικών εισφορών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

image_print

Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.


Οι επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορώv, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα των ακόλουθων περιόδων:

  1. Φεβρουαρίου 2020 όπου η παράταση ήταν μέχρι 30/09/2020
  2. Μαρτίου 2020 όπου η παράταση ήταν μέχρι 31/10/2020
  3. Απριλίου 2020 όπου η παράταση ήταν μέχρι 30/10/2020,

παρατείνεται η καταβολή τους μέχρι και 30/04/2021.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 έως τις 30/04/2021 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Σημειώνεται ότι η παράταση των ασφαλιστικών εισφορών των άνωθεν περιόδων αφορούσε τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ όπου είχαν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο 2020, καθώς και των επιχειρήσεων όπου σύμφωνα με τον ΚΑΔ τους θεωρήθηκαν πληττόμενες επιχειρήσεις.


Παρατίθενται ακολούθως οι σχετικές αποφάσεις:

  • Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/6-4-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2096).
  • Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).
  • Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).