Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων; Πως θα εισπράξουν την άδεια ειδικού σκοπού επιχειρήσεις και εργοδότες για το μήνα Μάϊο;

image_print

Α.1 Επιχειρήσεις / Εργοδότες που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρος ή σύνολο των εργαζομένων τους είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις / Εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρος ή σύνολο των εργαζομένων τους είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31 Μαΐου 2020. Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή συμβάσης εργασίας.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού 60%, οι επιχειρήσεις / εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζόμενων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

Σε περίπτωση που από τον υπολογισμό του ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω. Για το λόγο αυτό και επιχείρηση με 1 μοναδικό εργαζόμενο, μπορεί να παρατείνει την αναστολή της σύμβασής εργασίας του.

Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Μάιο 2020 μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζόμενων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.05.2020 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών για ειδικών περιπτώσεων) δε μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.


Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που εφαρμόσουν την παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας, απαγορεύεται ρητά μέχρι και την 31.05.2020 να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και σε περίπτωσης πραγματοποίησης της είναι άκυρη.


Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που εφαρμόσουν την παράταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).

Σημειώνεται ότι, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.


Οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας

 • Επιχειρήσεις / εργοδότες , που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.
 • Επιχειρήσεις / εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες.

Αναφέρεται ότι, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Επιχειρήσεις / εργοδότες που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής τον μήνα Μάιο 2020 δεν επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Ο επιχειρήσεις /εργοδότες είτε που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, και προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή:

 1. ρύθμιση προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης
 2. μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου

Στην περίπτωση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.


Υπενθυμίζεται ότι με αυτή τη ρύθμιση , o εργοδότης με απόφασή του ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

1. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

2. Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Επομένως, ερμηνεύοντας την απόφαση, συνοψίζουμε τα εξής:

1. Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής δύνανται:

είτε να εφαρμόσουν την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό μέχρι 60% των εργαζόμενων που ήδη τέθηκαν σε αναστολή,

είτε να μην προχωρήσουν σε παράταση αναστολής και να επαναφέρουν το σύνολο του προσωπικού σε εργασία, ορίζοντάς τους προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται άνωθεν,

ή να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά τις 2 ρυθμίσεις, όπου θα θέσουν μέχρι το 60% σε παράταση αναστολής και στο εναπομείναν 40% (που επαναφέρουν σε εργασία) να εφαρμόσουν την ρύθμιση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας.

2. Ομοίως, επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή και του συνόλου των εργαζομένων τους μπορούν να προχωρήσουν:

είτε σε παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό μέχρι το 60% των εργαζομένων που είχαν ήδη τεθεί σε αναστολή,

είτε εφόσον έχουν συμπληρώσει οι εργαζόμενοι κατ’ ελάχιστο 15 ημέρες σε αναστολή να προχωρήσουν σε οριστική ανάκληση αυτής (πριν την συμπλήρωση των 45 ημερών της 1ης αναστολής) τουλάχιστον στο 40% αυτών που είχαν τεθεί σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση, στους εργαζόμενους που επιστρέφουν για εργασία μπορεί να εφαρμοστεί το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας. Στην ίδια ρύθμιση, περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει επέλθει η λήξη της αναστολής (συμπλήρωση 45 ημερών) και η επιχείρηση αποφασίζει να μην προβεί σε περαιτέρω παράταση της αναστολής τους.

Μπορούν κι εδώ να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά οι 2 άνωθεν ρυθμίσεις (παράταση αναστολής μέχρι 60% όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν στην εργασίας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, να τεθούν σε προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας).

Τέλος, οι επιχειρήσεις των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και επαναλειτουργούν, εφόσον δεν προχωρήσουν σε παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο και επαναφέρουν όλο το προσωπικό τους σε εργασία, δύνανται να τροποποιήσουν τους όρους σύμβασης εργασίας ως προς τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, (αλλαγή σύμβασης από πλήρους απασχόλησης σε μερική ή εκ περιτροπής) με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, χωρίς να θεωρηθεί καταχρηστική και βλαπτική η μεταβολή αυτή. Η ανωτέρω δυνατότητα, προκύπτει από την ΚΥΑ 12998/29.03.2020, όπου για τις εν λόγω επιχειρήσεις υπήρχε μόνο ο περιορισμός της ακυρότητας της απόλυσης κατά το διάστημα που ήταν σε ισχύ η αναστολή και όχι η διατήρηση των ίδιων θέσεων εργασίας με τους ίδιους όρους για 45 ημέρες μετά τη λήξη της αναστολής, όπως αναφερόταν στις πληττόμενες επιχειρήσεις.


Αποζημίωση ειδικού σκοπού και διαδικασία λήψης της

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν μετά την άρση λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής με βάση υπολογισμού το ποσό των € 534 που αντιστοιχεί για 30 ημερολογιακές ημέρες.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση λειτουργίας τους, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής, κατ’ αναλογία των ημέρων που παρατείνονται οι αναστολές, με βάση υπολογισμού το ποσό € 534.


Επιχειρήσεις – Εργοδότες

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας αρχής τον μήνα Μάιο 2020 για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπου βεβαιώνουν:

 • όλα τα στοιχεία τους όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
 • τα στοιχεία των εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εν ισχύ και εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους εντός του μηνός Μαΐου 2020,
 • την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους που ανακαλείται οριστικά η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και,
 • τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης όπου δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής τον μήνα Μάιο 2020.

Αντίστοιχα, οι πληττόμενες επιχειρήσεις όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν:

 • όλα τα στοιχεία τους όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
 • τα στοιχεία των εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εν ισχύ και παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους για τον μήνα Μάιο
 • τους εργαζόμενους που ανακαλείται οριστικά η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και,
 • τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης όπου δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής τον μήνα Μάιο 2020.

Και στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, σε περίπτωση προκύπτουσων αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών υποβάλλονται από την 01.06.2020 έως και την 07.06.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.06.2020 έως και 12.06.2020.

Εργαζόμενοι

Δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός εάν:

 • επιθυμούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία του τραπεζικούς τους λογαριασμού (IBAN) ή,
 • στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας και οριστική ανάκληση αυτών ανεξαρτήτως ποσοστού

Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να προβαίνουν σε:

 • παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των εργαζόμενων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, χωρίς να υποχρεούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.
 • Οριστική ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του 40%.

Προσωρινή ανάκληση συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στις εξής περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

β. Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

γ. Σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3-5-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄1644).

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται:

 • σε εξ ’ολοκλήρου αμοιβή της απασχόλησης των εργαζομένων καθώς είναι χρόνος εργασίας που μάλιστα παρατείνει ισόχρονα την αναστολή των συμβάσεων εργασίας,
 • να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Α.2 Επιχειρήσεις – Εργοδότες με αναστολή επιχειρηματικής δραστηριότητάς κατόπιν  εντολής δημόσιας αρχής

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Σε επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους.

Επιπλέον παρατείνεται και η αναστολή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον υπολειπόμενο συμφωνηθέντα χρόνο, όταν επαναλειτουργήσει η επιχείρηση.


Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, είναι άκυρες.


Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού € 534, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Επιχειρήσεις – Εργοδότες

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπου βεβαιώνουν:

 • όλα τα στοιχεία τους όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
 • τα στοιχεία των εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εν ισχύ και εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή και,
 • τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης όπου δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής τον μήνα Μάιο 2020.

Σε περίπτωση προκύπτουσων αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών υποβάλλονται από την 18.05.2020 έως και την 31.05.2020 για το διάστημα από 01.05.2020 έως και 31.05.2020.

Εργαζόμενοι

Δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός εάν:

 • επιθυμούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία του τραπεζικούς τους λογαριασμού (IBAN) ή,
 • στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις των Υπευθύνων Δηλώσεων τους από 19.05.2020 έως και 01.06.2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 05.06.2020 έως και 10.06.2020.