Πως θα εφαρμοστεί η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

image_print

11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις νέες αλλαγές στα εργασιακά

1. Τι είναι ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ποιο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του;

Από 15.06.2020 έως και 15.10.2020 θεσπίζεται ο μηχανισμός ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας , «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που σκοπό έχει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζόμενων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις κάνουν τη χρήση του εν λόγω μέτρου.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζόμενους που απασχολούνταν κατά την 30.05.2020 με εξαρτημένη σχέσης εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μηχανισμού για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.


2. Ποια είναι η οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων που εντάσσονται στον συγκεκριμένο μηχανισμό;

Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων / εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους ,που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.


3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων – εργοδοτών που κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση:

  • κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν,
  • κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το Δώρο Χριστουγέννων έτους 2020,
  • να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

4. Ποιες επιχειρήσεις / εργοδότες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω μηχανισμό;

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ιούνιος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 2 μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια 6. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 2.
Ιούλιος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 3 μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια 4. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί 3.
Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου – Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 4 μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια 3. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί 4.

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.


2. Οι επιχειρήσεις / εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%
Ιούνιος 2020Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
Ιούνιος 2020Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 6. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ιούλιος 2020Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 4. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 3. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

5. Η ρύθμιση για το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας θα συνεχίσει παράλληλα με τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

Η ρύθμιση περί προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας , σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), καταργείται από 15.06.2020.


6. Ποιο νέο μέτρο, πέραν της άδειας ειδικού σκοπού, θα ισχύσει για τους εργαζόμενους γονείς με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων;

Οι εργαζόμενοι γονείς, που ήταν δικαιούχοι και της άδειας ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την ΠΝΠ (Α’55), δύνανται μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25% χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε αυτή την περίπτωση, απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των 2 συμβαλλόμενων μερών, κατά ώρες αντίστοιχες αυτών της μείωσης του ωραρίου εργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή για υπερεργασία και για υπερωριακή απασχόληση.

Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.


7. Τι συμβαίνει με την έκπτωση του ενοικίου κατά 40% για τον μήνα Μάιο καθώς και επόμενους μήνες;

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020.

Κατ’ αναλογία, ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζόμενου σε επιχείρηση των 2 άνωθεν περιπτώσεων του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Το μέτρο μείωσης ενοικίου επεκτείνεται για τους επόμενους μήνες ως ακολούθως:

  • Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή λαμβάνονται και το μήνα Ιούνιο 2020 έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020.
  • Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα.

Κατ’ αντιστοιχία, ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση των 2 ανωτέρων περιπτώσεων, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.


8. Προκύπτει επίλυση του ζητήματος των εργαζόμενων που βρίσκονταν σε νόμιμη άδεια που έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής;

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, και είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης επιδότησης, ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 01.05.2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ.


9. Ποιες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020;

Επιχειρήσεις / εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.07.2020.

Επιχειρήσεις / εργοδότες στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30.06.2020.


10. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους υφίσταται και το μήνα Μάιο;

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 4 ισόποσες δόσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020.

Συγκεκριμένα, τα ειδοποιητήρια του Απριλίου αναμένεται να εκδοθούν την 03.06.2020 με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 10.06.2020.


11. Τι ισχύει για τον Ιούνιο ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την υποχρέωση εργοδοτών στο ΠΣ Εργάνη; Μπορούν οι εργοδότες να συνεχίσουν τη χρήση της εξ’ αποστάσεως εργασίας;

Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή δήλωσης υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους παρατείνεται μέχρι και τις 15.06.2020.

Από την 16.06.2020 επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ωραρίου ή δήλωση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Τέλος, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του, η παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο να πραγματοποιείται με το σύστημα εξ’ αποστάσεως εργασίας παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2020.