ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πως θα γίνει η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών;

image_print

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. οικ. 28700/1559/2020 των Υπουργείων Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζεται η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για το μηχανισμό Συν-Εργασία , ως ακολούθως:

1. Για το μήνα Ιούνιο (από 15.06.2020 έως 30.06.2020), όπου οι μισθωτοί έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό Συν-Εργασία οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό:

  • 40% των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνταν οι μισθωτοί λόγω ένταξής τους στον ανώτερο Μηχανισμό,
  • και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων.

Το ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που υπολείπεται, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στην ΑΠΔ του Ιουνίου 2020 για τους μισθωτούς που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Μηχανισμό καταχωρούνται:

  • οι ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών αυτών και για το χρονικό διάστημα που εντάσσονται στο Μηχανισμό,
  • οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) που αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες αποδοχές
  • το ποσό μείωσης (επιδότηση) εργοδοτικής εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα ένταξης τους στο Μηχανισμό που δεν απασχολούνταν.

2. Για τους μήνες από Ιούλιο έως και Οκτώβριο (από 01.07.2020 έως 15.10.2020), όπου οι μισθωτοί έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό Συν-Εργασία το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) για το χρονικό διάστημα που εντάσσονται στο Μηχανισμό και δεν απασχολούνται καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στις ΑΠΔ των ανωτέρω μηνών για τους μισθωτούς που εντάσσονται στο Μηχανισμό Συν-Εργασία καταχωρίζεται και το ποσό μείωσης (επιδότηση) των ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 100% των συνολικών εισφορών για το διάστημα ένταξης τους στο Μηχανισμό που δεν απασχολούνταν.

Στην ταυτότητα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρων μηνών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης.

Αναμένεται εγκύκλιος από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των πεδίων της ΑΠΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών που εντάσσονται στο μηχανισμό Συν-Εργασία για τους μήνες Ιούνιο 2020 και Ιούλιο 2020 είναι η 18.09.2020.

Μαρία Στουκογιώργου

Payroll Manager