Τα νέα ασφαλιστικά και εργασιακά μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο

image_print

Αναστολές Απριλίου 2021

Από 01.04.2021 έχει ανοίξει το ΠΣ Εργάνη για την υποβολή των αναστολών Απριλίου 2021.

Από 01.04.2021 έως και 09.04.2021 μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας, που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Απρίλιο, είτε μέρος αυτού.

Από 10.04.2021 οι επιχειρήσεις / εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως και 09.04.2021.

 • Επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής

Για τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια καθώς και ειδικότερα στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. (παράρτημα Α και παράρτημα Β)

 • Πληττόμενες Επιχειρήσεις

Όσες επιχειρήσεις είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ (παράρτημα Γ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις εξακολουθεί να ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας όπως αυτό ίσχυσε και τον Μάρτιο 2021.

Συγκεκριμένα τα κριτήρια είναι:

 1. να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018.
 2. να ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 3. και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 4. να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 5. και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 04.03.2021.

Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

Το επίδομα εορτών Πάσχα 2021 θα καταβληθεί στους εργαζόμενους ως ακολούθως:

 1. Για το διάστημα που παρείχαν κανονικά της εργασία του εντός του διαστήματος από 01.01.2021 έως και 30.04.2021 θα καταβληθεί από τον εργοδότη, όπως ισχύει.
 2. Για το διάστημα που βρίσκονταν συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων σε αναστολή, η αναλογία ποσού του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στις ημέρες αναστολής μαζί με τις αναλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβληθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 3. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2021 που αντοιστοιχεί στο διάστημα αναστολών υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

Παράταση στα μέτρα της Τηλεργασίας και Διευθέτησης Χρόνου Εργασίας τον Απρίλιο 2021

Επιχειρήσεις / εργοδότες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, υποχρεούνται έως 30.04.2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών το ποσοστό υποχρέωσης ανέρχεται σε 60% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 3.000 ευρώ στην επιχείρηση / εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις / εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Απρίλιο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»  και τις αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίου που αφορούν στην ανωτέρω και εντός δίωρου σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους.

Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.


Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID-19 σε εργαζόμενους

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση προβλέπεται, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον COVID -19.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

Με Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί μετά την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας στο νόμο, θα καθοριστούν:

 1. η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου
 2. η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο
 3. η κάλυψη της σχετικής δαπάνης
 4. η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
 5. ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών
 6. τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του
 7. ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων,
 8. οι διοικητικές κυρώσεις

Με την εν λόγω τροπολογία προβλέπεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση θα υφίσταται μέχρι 31.07.2021 και η έναρξη ισχύς της θα κοινοποιηθεί με την έκδοση του νόμου και της υπουργικής απόφασης.


Παράταση μηχανισμού συνεργασία

Παρατείνεται έως και τις 30.06.2021, το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς και η καταβολή σε ποσοστό 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό, δεν απασχολούνται.


Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31.03.2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά ένα μήνα σε τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ, (παράρτημα Δ), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020,

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Το ευεργέτημα παύει αυτοδίκαια και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που η επιχείρηση- εργοδότης:

 1. απολύσει εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους
 2. δε διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.


Παράταση ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

Για επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πλαίσιο λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και δικαιούνταν την παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30.04.2021 πλέον παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 31.12.2021.

Η καταβολή έως 31.12.2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.