Ανατροπές στα εργασιακά με το νέο Νομοσχέδιο

image_print

Έρχεται το «ψηφιακό ωράριο» – Τι αλλάζει σε υπερωρίες, καταγγελίες σύμβασης, άδειες και συνδικαλιστικό νόμο.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας» θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο μέχρι τώρα εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, καθώς υιοθετεί τις συστάσεις του International Labor Organization (ILO).

Οι βασικοί πυλώνες είναι οι εξής:

Μέρος Ι: « ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

 1. Θέσπιση ψηφιακής κάρτας εργασίας όπου οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας άμεσα συνδεδεμένο με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με τον τρόπο αυτό θα παρακολουθείται το πραγματικό ωράριο των εργαζόμενων με σκοπό την καταπολέμηση της «μαύρης εργασίας», των απλήρωτων υπερωριών αλλά και τη διευκόλυνση της διευθέτησης ωραρίου.
 2. Νέο έντυπο « Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης». Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και η προσθήκη επιπλέον εντύπων, όπως η δήλωση κάθε μεταβολής της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου εκτός αυτών που αφορούν το χρόνο εργασίας του. Συγκεκριμένα θα δηλώνεται κάθε μεταβολή ως προς:
  • Τις αποδοχές,
  • Τη μετατροπή σύμβασης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου,
  • Τη μετατροπή μερικής/εκ περιτροπής απασχόλησης σε πλήρη
  • Την αλλαγή ειδικότητας
  • Τη μεταβολή προσώπου του εργοδότη
 3. Νέο έντυπο «Έντυπο λύσης της σχέσης εργασίας», όπου θα δηλώνεται λύση της σχέσης εργασίας, είτε με :
  • Καταγγελία σύμβασης
  • Ή με οικειοθελή αποχώρηση ή με κοινή συμφωνία των μερών,
  • Είτε λόγω λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
 4. Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Πλέον καταργείται η χειρόγραφη υποβολή των εντύπων που ισχύει μέχρι σήμερα σε περίπτωση εκπρόθεσμων υποβολών καθώς και τροποποίησης δηλώσεων μέσω των οποίων θα διορθώνονται διάφορα στοιχεία εντύπων που έχουν ήδη υποβληθεί.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ρυθμίσεις για ισορροπία προσωπικής / επαγγελματικής ζωής

 1. Άδεια τοκετού 14 εργάσιμων ημερών στον πατέρα.
 2. Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια μέχρι την ηλικία των 8 ετών του τέκνου για τον πατέρα αλλά και για όσες μητέρες δεν έχουν κάνει χρήση της 6μηνης ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ. Οι 2 πρώτοι μήνες θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με επίδομα ίσο του κατώτατου νομοθετημένου μισθού, ήτοι € 650,00.
 3. Άδεια 5 εργάσιμων ημερών ετησίως για φροντίδα ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου
 4. Άδεια 2 εργάσιμων ημερών ετησίως λόγω ανώτερης βίας
 5. Διευκολύνσεις γονέων τέκνων με ανάγκη, κατόπιν αιτήματός τους ως προς τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας (ευέλικτο ωράριο), εξ’ αποστάσεως εργασία κτλ.
 6. Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κτλ. και για μονογονεϊκές οικογένειες.
 7. Προστασία νέων πατέρων κατά της απόλυσης για:
  • 2 μήνες στο 1ο τέκνο
  • 4 μήνες στο 2ο τέκνο
  • 6 μήνες για κάθε επόμενο τέκνο

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Μεταρρυθμίσεις στον συνδικαλιστικό νόμο

Μεταξύ άλλων:

 1. Καθίσταται προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος, η απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο.
 2. Η Γενική Συνέλευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας.
 3.  Στην προειδοποίηση για απεργία θα πρέπει να αναφέρονται και τα αιτήματα και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν.
 4. Απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη.

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΟΜΕΔ)

Μεταξύ άλλων:

 1. Η συμφιλίωση συλλογικών διαφορών αφαιρείται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και ανατίθεται στον ΟΜΕΔ
 2. Δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα
 3. Αναγνωρίζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας υποκλάδου

ΜΕΡΟΣ V: Ρυθμίσεις για υπερωρίες, εργασία την Κυριακή, αργίες και απολύσεις

 1. Επιχειρήσεις θα μπορούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να απασχολούν έως 10 ώρες ημερησίως τους εργαζόμενους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός 6μήνου οι επιπλέον ώρες εξοφλούνται με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας
 2. Αύξηση ανώτατου ορίου νόμιμων υπερωριών κατ’ έτος
 3. Προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη δυνατότητα εργασίας την Κυριακή νόμιμα
 4. Υποχρεωτικές αργίες πλέον η 1η Ιανουαρίου και η 28η Οκτωβρίου
 5. Κατάργηση διάκρισης της αποζημίωσης απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
 6. Θεσμοθέτηση δικαιώματος του εργοδότη στην περίπτωση απόλυσης με προειδοποίηση, το διάστημα από την ημερομηνία της προειδοποίησης μέχρι την ημερομηνία της απόλυσης ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία αλλά να πληρώνεται κανονικά.