Ασφαλιστικές Εισφορές επί των Διατακτικών Σίτισης

image_print

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ  22/2023 οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης προς τους εργαζόμενους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,  εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος και συνεπώς, δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον τηρούνται οι κάτωθι τέσσερις (4) προϋποθέσεις αθροιστικά:

  • Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
  • Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα
  • Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα και
  • Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους

Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 01/01/2023.