Διαγραφή φόρων και προστίμων σε Α.Ε.

image_print

Ενεργοποιήθηκε η απόφαση του ΣτΕ για τα «λευκά» πιστοποιητικά και την παραγραφή στο 18μηνο

Σε διαγραφές φόρων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σημαντικού ύψους που επιβλήθηκαν κατά τα έτη 2014 – 2019 έπειτα από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) σε ανώνυμες εταιρείες, για φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 2011-2013, προχωρεί πλέον η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επειδή για τις υποθέσεις αυτές είχαν εκδοθεί «λευκά» φορολογικά πιστοποιητικά από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Όσα δε εκ των καταλογισθέντων ποσών καταβλήθηκαν ήδη από τις ελεγχθείσες επιχειρήσεις, το Δημόσιο αναγκάζεται να τα επιστρέψει σ’ αυτές εντόκως.

Αιτία όλων αυτών των εξελίξεων είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την οποία σε όσες περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών διενεργήθηκαν φορολογικοί έλεγχοι των χρήσεων 2011 – 2013 από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και εκδόθηκαν φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων ισχύει υπουργική απόφαση εκδοθείσα το 2011, από τον τότε υπουργό Οικονομικών Ελ. Βενιζέλο, βάσει της οποίας το Δημόσιο είχε δικαίωμα διενέργειας δικού του φορολογικού (επαν)ελέγχου και επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων εντός 18μήνου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών πιστοποιητικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.
Εφόσον, σύμφωνα με το ΣτΕ, το Δημόσιο δεν είχε διενεργήσει και δεν είχε ολοκληρώσει εντός του 18μήνου τον δικό του φορολογικό έλεγχο, οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται οριστικά περαιωμένες και παραγεγραμμένες μετά την πάροδο του 18μήνου. Δηλαδή για τις υποθέσεις αυτές η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου είναι 18μηνη κι όχι πενταετής.
Βάσει της ίδιας απόφασης του ΣτΕ, επανέλεγχος στις υποθέσεις αυτές από το Δημόσιο μπορούσε να διενεργηθεί μετά την πάροδο του 18μήνου, αλλά εντός της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής μόνο εφόσον διαπιστώνονταν βαρύτατα αδικήματα, που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά επιχειρήσεις ή έκδοση ή λήψη πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων.


Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι:
α) Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών οι οποίες αφορούσαν χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 και ελέγχθηκαν κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα, από ιδιώτες ελεγκτές ή ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να εκδοθούν γι’ αυτές φορολογικά
πιστοποιητικά χωρίς επιφυλάξεις, λόγω μη εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων, θεωρείται ότι περαιώθηκαν οριστικά και παραγράφηκαν με
την πάροδο 18 μηνών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση των πιστοποιητικών αυτών στην ΓΓΠΣ. Δηλαδή οι υποθέσεις αυτές παραγράφηκαν στις 30-4-2014, στις 30-4-2015 και στις 30-4-2016, αντίστοιχα.
β) Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις αυτές δεν επιτρεπόταν να (επαν)ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης μετά την πάροδο του 18μήνου, δηλαδή μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, διότι το ελεγκτικό δικαίωμα του Δημοσίου είχε πλέον παραγραφεί, έστω κι αν δεν είχε παρέλθει η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής τους!
γ) Εξαίρεση από τον κανόνα της 18μηνης περιόδου παραγραφής των παραπάνω υποθέσεων και, ως εκ τούτου, παράταση της προθεσμίας παραγραφής σε πενταετή, ίσχυε μόνο εφόσον μετά την πάροδο του 18μήνου:

  • Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κατά μελών του Δ.Σ. της εταιρείας λόγω εμπλοκής τους σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούν τη λήψη ή έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων. Εντοπίστηκαν συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες.
  • Διαπιστώθηκαν παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του ν. 2238/1994 περί transfer pricing.

Η ΔΕΔ, βασιζόμενη στην παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, εξέδωσε πρόσφατα δύο αποφάσεις με τις οποίες διέγραψε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 587.646,18 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε δύο Α.Ε. έπειτα από ελέγχους που διενήργησε το ΚΕΜΕΕΠ το 2019 σε φορολογικές υποθέσεις του έτους 2013. Για τις υποθέσεις αυτές είχαν εκδοθεί «λευκά» φορολογικά πιστοποιητικά από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι έλεγχοι θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί εντός 18μήνου από την υποβολή των πιστοποιητικών στο υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2015. Πρόκειται για τις αποφάσεις υπ’ αριθμόν 1121/10-6-2020 και 1200/19-6-2020 της ΔΕΔ Αθηνών, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν ενδικοφανών προσφυγών των θιγομένων εταιρειών και σύμφωνα με τις οποίες:

α) Διαγράφηκαν καταλογισθέντα ποσά τέλους χαρτοσήμου 104.000 ευρώ, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20.000 ευρώ, προστίμου ανακρίβειας 52.000 ευρώ και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 10.400 ευρώ σε ανώνυμη εταιρεία.

β) Διαγράφηκαν καταλογισθέντα ποσά ΦΠΑ 198.407,66 ευρώ και πρόσθετου φόρου 202.038,52 ευρώ κατόπιν ελέγχου σε μεταφορική εταιρεία.

Πηγή: Ναυτεμπορική