Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και τα μερίσματα που θα εγκριθούν το 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4799/2021 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.50 προσθέτοντας την παρ.74 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. απαλλάσσοντας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τις κατωτέρω κατηγορίες εισοδημάτων, για τις οποίες ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2021: α) Επιχειρηματική δραστηριότητα β) Κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) […]

Read More

24% ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές αγορές και την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό.

Από 1.7.2021, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ). Οι νέοι κανόνες: Απλοποιούν σημαντικά τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και Οδηγούν σε εμβάθυνση […]

Read More

Μείωση της προκαταβολής και μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 24% σε 22%.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4799/2021 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και άλλες φορολογικές διατάξεις. Μείωση προκαταβολής από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από […]

Read More

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών οι προς παραγραφή φορο-υποθέσεις

Στις χρονιές που παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2021 επικεντρώνονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων που παραγράφονται οριστικά στις 31.12.2021 μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται κυρίως για φορολογικές υποθέσεις που αφορούν το έτος 2015, καθώς το περιθώριο που έχουν […]

Read More

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

Οι πέντε νέες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις 1. Μείωση φόρου Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. 2. Μείωση προκαταβολής φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η […]

Read More

Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών – Εξακρίβωση της Αξίας της Περιουσίας τους βάσει του ν. 4601/2019

Με το παρόν αναλύεται το άρθρο 123 του ν. 4601/2019 σχετικά με τις μετατροπές επιχειρήσεων και την εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας που πραγματοποιείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Συγκεκριμένα από το άρθρο 123 του ν. 4601/2019 παράγραφος 1 προβλέπονται τα εξής:«Σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία (προσωπικών εταιρειών), απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα […]

Read More

ΑΑΔΕ: Στόχος 25.500 φορολογικοί έλεγχοι εντός του 2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η καθιερωμένη απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1288/2020 για τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά […]

Read More

Μη επιβολή χαρτοσήμου 2,4% για τόκους ομολογιακών δανείων των Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Διευκρινίστηκε η μη επιβάρυνση με χαρτόσημο 2,4% για τόκους ομολογιακών δανείων των Α.Ε και Ε.Π.Ε. με την υπ’ αριθμόν 2188/2020 της ΑΑΔΕ, “Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003”. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Με τις περιπτώσεις γ και στ της παρ. 4 του άρθρου 11 του α.ν. 148/1967 (Α΄173) […]

Read More

Aπαλλάγη των μερισμάτων από την εισφορά αλληλεγγύης – Φορολογικό όφελος 9%

Ο νέος Νόμος 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μεταξύ άλλων αναφέρει και την απαλλαγή των μερισμάτων από την εισφορά αλληλεγγύης. Το φορολογικό όφελος υπολογίζεται περίπου στο 9% για τα μερίσματα που θα εγκριθούν μόνο εντός τους έτους 2020. Συγκεκριμένα: Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται […]

Read More

Διαγραφή φόρων και προστίμων σε Α.Ε.

Ενεργοποιήθηκε η απόφαση του ΣτΕ για τα «λευκά» πιστοποιητικά και την παραγραφή στο 18μηνο Σε διαγραφές φόρων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σημαντικού ύψους που επιβλήθηκαν κατά τα έτη 2014 – 2019 έπειτα από ελέγχους του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) σε ανώνυμες εταιρείες, για φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 2011-2013, προχωρεί πλέον η Διεύθυνση Επίλυσης […]

Read More