Εφαρμογή των ειδικών αδειών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης Covid-19

image_print

Α. Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από COVID-19

 1. Οι εργαζόμενοι που νοσούν από Covid-19 δικαιούνται:
 • Να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτό είναι εφικτό, για διάστημα 5 ημερών. Οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την τηλεργασία των εργαζομένων αυτών συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».
 • Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή, δικαιούνται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από Covid-19 πάλι για διάστημα 5 ημερών. Η ειδική άδεια δύναται να παραταθεί, ως κοινή άδεια ασθενείας, μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

2. Αποσαφηνίζεται ότι από 8/3/2022 η αίτηση χορήγησης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για το διάστημα από 24/1/2022 έως 15/4/2022 υποβάλλεται από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

3. Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας, δεν ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος για παροχές ασθενείας.

4. Ο εργοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα, να εισέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην ηλεκτρονική υπηρεσία (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma) προκειμένου να συμπληρώσει την βεβαίωση της πενθήμερης αποχής από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την μη παροχή εξ αποστάσεως τηλεργασίας.

5. Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον /την ασφαλισμένο/η εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης.

6. Η ισχύς των ανωτέρω διευκρινίσεων αρχίζει από την 29.01.2022 και καταλαμβάνει εργαζομένους, οι οποίοι κατά την 24η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ή τίθενται σε τέτοιο κατ’ οίκον περιορισμό μετά την 24.01.2022

Β. Ειδική άδεια για γονείς εργαζόμενους λόγω νόσησης των τέκνων τους από COVID-19

Οι εργαζόμενοι γονείς του ιδιωτικού τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους:

 • από βρέφη μέχρι κι όσα τέκνα φοιτούν έως την Γ’ τάξη του Γυμνασίου,
 • τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,
 • καθώς κι ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία,

δικαιούνται να παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται:

 • για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας,
 • ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους από τον εργοδότη, την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ για την πέμπτη ημέρα (5η) επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι γονείς με χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας τους.

Και στις δύο περιπτώσεις αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα άλλων αδειών που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται:

 • νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή
 • είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή
 • λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη αναπηρίας.

Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σε περίπτωση νόσησης άλλου παιδιού η άδεια μπορεί αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου, εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας καθώς και τη διάρκεια αυτής. Για την επιστροφή των αποδοχών των εργαζομένων που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι εργοδότες δηλώνουν το έντυπο Ε 11.2 με προθεσμία το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια. Για τον καθορισμό του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας αυτής σημείο αναφοράς είναι ο μήνας στον οποίο λαμβάνεται η τελευταία ημέρα της «χορηγηθείσας άδειας».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

1. Ο εργοδότης συμπληρώνει και αναρτά, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Έντυπο Ε11.2 και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντιστοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.

2. Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί:

α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου,

β) αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης,

γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων περί των αναφερομένων στοιχείων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 2 που δικαιολογούν τη χορήγηση της άδειας στον εργαζόμενό του*,

δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της άδειας,

ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλλει. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προς έλεγχο.

Η χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνων από Covid-19 ισχύει έως τις 15.04.2022, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

Για τις ημέρες άδειας νόσησης τέκνων από covid-19 και τις αποδοχές αυτών στο χρονικό διάστημα πριν από τις 24.01.2022, ισχύει η διαδικασία που όριζε το άρθρο 16 του Ν. 4722/2022 όπου:

 • δικαιούνταν να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια τέκνων τους από Covid-19 διάρκειας 14 ημερών
 • λάμβαναν κανονικά τις αποδοχές τους κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό.
* 6. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής.
Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. 
Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 7. Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε αναστολή. 8. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.