Μείωση της προκαταβολής και μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 24% σε 22%.

image_print

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4799/2021 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και άλλες φορολογικές διατάξεις.

Μείωση προκαταβολής από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

  • Μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.
  • Μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.
  • Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Τροποποίηση των παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

  • Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, από 24% σε 22%.
  • Μειώνεται, κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά ειδικότερα οριζόμενων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)