Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών

image_print

Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών

Το νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε είναι δομημένο στη βάση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2017/1132 και τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο. Αυτή η επιλογή, καθιστά το σχέδιο νόμου σύγχρονο, συστηματικά ενιαίο, αποτελεσματικό και πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν και όσοι μετασχηματισμοί προβλέπονταν σε φορολογικούς νόμους. Επομένως, οι διατάξεις που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα σε διαδικασίες εταιρικών μετασχηματισμών θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά πλέον το νομοθετικό πλαίσιο θα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση.

Οι αλλαγές
Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι οι εξής: α) Συγχώνευση, β) Διάσπαση, γ) Μετατροπή και όπως προαναφέρθηκε, πλέον είναι εφικτός οποιοσδήποτε μετασχηματισμός, από οποιαδήποτε εταιρεία.

Ειδικότερα:

  1. Συγχώνευση

Στους νόμους (2190/20, 3190/ 55, 4072/12) προβλέπεται η συγχώνευση μεταξύ εταιρειών της ίδιας νομικής μορφής, δηλαδή συγχώνευση μεταξύ Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα συγχωνεύσεων όλων των εταιρειών σε όλες τις νομικές μορφές. Θα είναι δυνατή επομένως η συγχώνευση εταιρειών διαφορετικών μορφών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την ευελιξία στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων.

  1. Διάσπαση

Η διάσπαση εταιρείας προβλέπεται σήμερα μόνο για τις Α.Ε. Το εν λόγω νομοσχέδιο, πέραν του ότι προβλέπει τη διάσπαση για όλες τις μορφές, εξειδικεύει και τη διαδικασία ανάλογα με τη νομική μορφή κάθε εταιρείας, καθώς κάθε εταιρικός τύπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μάλιστα και η μερική διάσπαση.

  1. Μετατροπή

Σήμερα, το εταιρικό δίκαιο ουσιαστικά δεν επιτρέπει τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ) σε Α.Ε. Αν και υπάρχει νομική δυνατότητα μέσω του άρθρου 67 του ν.2190/20, εντούτοις στην πράξη πρόκειται για ένα ασαφές πλαίσιο, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Για τον λόγο αυτό, στο νομοσχέδιο έχει ενσωματωθεί κεφάλαιο με ειδικές διατάξεις για τη μετατροπή προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες εταιρείες, Ετερόρρυθμες εταιρείες και Κοινοπραξίες) σε άλλες εταιρικές μορφές.

Το νομοσχέδιο καθιστά ως «γνήσιες» όλες τις μετατροπές, διασπάσεις και συγχωνεύσεις, διαδικασίες που μέχρι σήμερα αποκαλούνται «καταχρηστικές». Σημειώνεται ότι ως «γνήσιες» αποκαλούνται οι πράξεις μετασχηματισμών που προβλέπονται από το εταιρικό δίκαιο και «καταχρηστικές» αυτές που στηρίζονται στους φορολογικούς νόμους. Και ως σήμερα, οι μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των φορολογικών νόμων και όχι του εταιρικού δικαίου.

 

Μορφές μετασχηματισμών

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές:

α) Ανώνυμες εταιρείες.

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

γ) Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

δ) Ομόρρυθμες εταιρείες.

ε) Ετερόρρυθμες εταιρείες.

στ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.

ζ) Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 293 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).

η) Ευρωπαϊκές εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001.

θ) Αστικοί συνεταιρισμοί.

ι) Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1435/2003.

Οι παραπάνω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες.

Πηγή Ναυτεμπορική