Μη επιβολή χαρτοσήμου 2,4% για τόκους ομολογιακών δανείων των Α.Ε και Ε.Π.Ε.

image_print

Διευκρινίστηκε η μη επιβάρυνση με χαρτόσημο 2,4% για τόκους ομολογιακών δανείων των Α.Ε και Ε.Π.Ε. με την υπ’ αριθμόν 2188/2020 της ΑΑΔΕ, “Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ή μη τελών χαρτοσήμου επί τόκων ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003”.


Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

  1. Με τις περιπτώσεις γ και στ της παρ. 4 του άρθρου 11 του α.ν. 148/1967 (Α΄173) «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» προβλέφθηκαν (μεταξύ άλλων) απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου τόσο στις πράξεις των ανωνύμων εταιρειών για την έκδοση δανείου δια ομολογιών όσο και στην εξόφληση τόκων.
  1. Στη συνέχεια με τις διατάξεις του ν.3156/2003 (Α΄157) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και από ακίνητα και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων τίτλων ενώ ειδικότερα στην παρ.1 του άρθρου 14 θεσπίστηκε το καθεστώς φορολογικών απαλλαγών για τα ομολογιακά δάνεια. Το νέο αυτό πλαίσιο δεν συμπεριέλαβε ρητή πρόβλεψη για τους τόκους που απορρέουν από τα εν λόγω δάνεια.
  1. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι οι διατάξεις του α.ν.148/1967 δεν καταργήθηκαν ρητά, κατά το μέρος που αφορά τους τόκους, εξακολουθεί και ισχύει η απαλλακτική διάταξη από τα τέλη χαρτοσήμου του α.ν. 148/1967.

Η ομάδα της atc αποδεικνύει για μία ακόμα φορά έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της, παρέχοντας έγκυρη και άμεση ενημέρωση. Επιβεβαιώνεται η μεγάλη εξειδίκευση της στον τομέα των φορολογικών συμβουλών.