Ν.4886/2022: Τα 4 καίρια σημεία για την πανδημία Covid-19 που αφορούν στις επιχειρήσεις.

image_print

Α. Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας Covid-19

Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση που έχει επιβληθεί σε αυτή η διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της, οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια ισχύος του μέτρου της αναστολής. Επίσης τα παραπάνω δύναται να συμβαίνουν για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Β. Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID-19

Οι εργαζόμενοι γονείς του ιδιωτικού τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους:

  • από βρέφη μέχρι κι όσα τέκνα φοιτούν έως την Γ’ τάξη του Γυμνασίου,
  • τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,
  • καθώς κι ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία,

δικαιούνται να παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται:

  • για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας,
  • ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους από τον εργοδότη, την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ για την πέμπτη ημέρα (5η) επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι γονείς με χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας τους.

Και στις δύο περιπτώσεις αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα άλλων αδειών που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται:

  • νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή
  • είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή
  • λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη αναπηρίας.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Η χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνων από Covid-19 ισχύει έως τις 15.04.2022, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

Για τις ημέρες άδειας νόσησης τέκνων από covid-19 και τις αποδοχές αυτών στο χρονικό διάστημα πριν από τις 24.01.2022, ισχύει η διαδικασία που όριζε το άρθρο 16 του Ν. 4722/2022 όπου:

  • δικαιούνταν να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια τέκνων τους από Covid-19 διάρκειας 14 ημερών
  • λάμβαναν κανονικά τις αποδοχές τους κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γ. Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η άδεια αυτή συνιστά άδεια ασθένειας και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η χρήση της άδειας ασθένειας από Covid-19 ισχύει έως τις 15.04.2022, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

Δ. Κατ’ οίκον περιορισμός λόγω στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Οι εργαζόμενοι που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα (π.χ. περίπτωση ανεμβολίαστων). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκμηριώνουν ότι ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής σε περιορισμό.