Ποιες φορολογικές υποθέσεις παίρνουν το δρόμο για το αρχείο

image_print

H απόφαση του ΣτΕ για την απαγόρευση ελέγχων πέραν της 5ετίας δημιούργησε νέα δεδομένα για τη Φορολογική Διοίκηση

 

Εν αναμονή της νέας απόφασης του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ έστειλε νέες οδηγίες για το πότε και πώς παραγράφονται οι προηγούμενες χρήσεις και το συμπέρασμα είναι ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν πάρει αριθμό… προτεραιότητας, μπορούν, πλέον, να οδηγηθούν πιο εύκολα στο αρχείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή για υποθέσεις που αφορούν χρήσεις μη προτεραιοποιημένες, θα ισχύσουν τα εξής:

α) Στην περίπτωση που μέχρι 18.9.2017, δεν έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. και προσωρινός προσδιορισμός φόρου, συντάσσεται μόνο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα για τις εν λόγω χρήσεις, το οποίο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο.

β) Στην περίπτωση που μέχρι την ίδια ημερομηνία έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. και προσωρινός προσδιορισμός φόρου, μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τις απόψεις του ελεγχόμενου και εφόσον συντρέχουν ενδείξεις εγκλήματος φοροδιαφυγής, συντάσσεται μόνο σχετική έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου γιατις εν λόγω χρήσεις, η οποία τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης ως αναπόσπαστο στοιχείο. Για τις λοιπές χρήσεις εφαρμόζεται η περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, εάν οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων, αποστέλλουν αναφορά απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή για το Ξέπλυμα.