Σε εφαρμογή τίθεται το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Προσώπων

image_print

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση 67343 (ΦΕΚ Β’ 2443/20.06.2019) του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Υπόχρεοι είναι κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Προθεσμίες Καταχώρησης

Περίοδος Καταχώρησης Υπόχρεοι καταχώρισης
16.09.2019 – 14.10.2019Ναυτικές εταιρείες Ν.959/79
Αλλοδαπές εταιρείες Α.Ν.89/67
Εταιρείες Α.Ν.378/68
Ναυτιλιακές εταιρείες Ν.27/75
30.09.2019 – 1.11.2019Εταιρείες Α.Ν.89/67
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα
Κοινοπραξίες
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
Αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου
Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
14.10.2019 – 29.11.2019Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.)
Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.)

Διαδικασία Καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο

Για την υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

  1. Η εφαρμογή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και την επιλογή με τη σήμανση «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018)».
  2. Πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή των στοιχείων έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με την έννοια των περιπτ. γ) και δ) του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 διά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με χρήση των διαπιστευτηρίων που έχουν λάβει από τη Φορολογική Διοίκηση. Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πιστοποιημένο και ενεργοποιημένο με κλειδάριθμο, που έχει δηλωθεί στο TAXISnet στο σύστημα εξουσιοδοτήσεων της υπηρεσίας myTAXISnet της ιστοσελίδας www.gsis.gr ή www.aade.gr, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
  3. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, πραγματοποιούνται έλεγχοι για την διαπίστωση του ρόλου και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Αναλόγως αποδίδονται οι ρόλοι «Πάροχος στοιχείων πραγματικού δικαιούχου Ν.Π.» «Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή», «Αρμόδια Αρχή», «Υπόχρεο Πρόσωπο», «Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας».

Στοιχεία που αναρτώνται για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα

ΑΦΜ, Επωνυμία, Διακριτικό τίτλο, ΑΡ. ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία επικοινωνίας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, fax, email), κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), όπου απαιτείται.

Στοιχεία που αναρτώνται για τους πραγματικούς δικαιούχους

ΑΦΜ, πλήρη προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας κλπ), στοιχεία επικοινωνίας, φορολογική κατοικία, αλλά και η ιδιότητα με την οποία ο πραγματικός δικαιούχος σχετίζεται με το εν λόγω νομικό πρόσωπο (μέλος Δ.Σ., διευθύνων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, διοικητής, γενικός διευθυντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα).

Τήρηση Δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο

Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Π.Σ. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

Δικαίωμα πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα μπορεί να συνδέεται με άλλα μητρώα, όπως αυτά του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Πρόσβαση στα στοιχεία του θα έχουν:

Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.

Τα υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και άλλες αρμόδιες αρχές, υπό τον περιορισμό η πρόσβαση να εξυπηρετεί σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Προβλεπόμενες Κυρώσεις

Tα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και οντότητες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τήρησης μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

  1. Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και
  2. Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους € 10.000 και αυστηρή προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο αυτό διπλασιάζεται.