Στο 6,66% οι εισφορές για νέους έως 25 ετών

image_print

Οδηγίες για την εφαρμογή της μείωσης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών αναδρομικά από την 1.1.2019 για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο 6,66% επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, ορίζει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

  1. Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
  3. Να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω.

Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017.

Συγκεκριμένα:

  1. Από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία και ειδικότερα οι δυνητικοί δικαιούχοι εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
    α) 3 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή β) πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 2 διενεργηθέντες ελέγχους.

Προσοχή, οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι εν λόγω κυρώσεις.

Έναρξη του προγράμματος

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας του εργαζόμενου νέου κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του εν λόγω εργαζόμενου.

Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01.01.2019 και εφεξής.