Φινάλε στη διάταξη της “αιτιολογημένης απόλυσης”

image_print

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείο Εργασίας που κατατέθηκε στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» κατατέθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας:

  1. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.4554/2018 περί ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία πρέπει να είναι σαφής η ευθύνη του εργοδότη έναντι των εργαζομένων που αυτός απασχολεί, ανεξαρτήτως των συμβατικών σχέσεων που αναπτύσσει ο εργοδότης με τρίτους ως επιχειρηματίας.
  2. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 48 του Ν. 4611/2019 για τον βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου. Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία, υπάρχει ήδη πολυετή νομική θεωρία και νομολογία για την προστασία του δικαιώματος εργασίας, (παρ 1 άρθρο 22 του Συντάγματος, άρθρα 288 & 281 Α.Κ. συνδυαστικά με Ν. 2112/1920 και Ν.3198/1955) και με το υπό κατάργηση άρθρο 48 του Ν 4611/2019 υπήρξε σύγχυση και στρέβλωση του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ως προς τα ξεχωριστά και διακριτά προστατευόμενα δικαιώματα των εργαζομένων που θεσπίζονται με αυτό.
  3. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 4611/2019 για την αναστολή της αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το νόμο αγωγής για ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας όπως αυτές προβλέπονταν στις παρ. 1&2 του άρθρου 6 του Ν. 3198/1955.Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία, επαναφέρει τις προθεσμίες περί αξίωσης του μισθωτού περί ακυρότητας καταγγελίας της σχέσης εργασίας με σχετική αγωγή εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από τη λύση της σχέσεως εργασίας και περί καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης εντός εξαμήνου από τη στιγμή που κατέστη απαιτητή.