Νέο πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

image_print

1. Τι επιδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιο είναι το χρονικό διάστημα της επιδότησης;

Με το «Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» επιδοτούνται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές δώρων και επιδόματος άδειας, μετά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από την επιχείρηση  για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από την 01.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνιο άνεργο που είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.


2. Ποια είναι η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και ποιες οι προϋποθέσεις για τις νέες προσλήψεις ;

Η επιχείρηση υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικό ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης – υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης – εργοδότη για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι 3 προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης

Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι:

  • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και το e-ΕΦΚΑ,
  • θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι νέες προσλήψεις πρέπει να αφορούν άτομα που κατά τη στιγμή της πρόσληψης δεν πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον 1 μήνα πριν την επιδοτούμενη πρόσληψη.


3. Πως υπολογίζεται ο αριθμός εργαζόμενων που πρέπει κατά μέσο όρο να διατηρήσει η επιχείρηση;

Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 18.09.2020, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.


4. Υπάρχει περιορισμός διατήρησης της θέσης εργασίας μετά την 6μηνη επιδότηση;

Η σύμβαση εργασίας των νέων προσλήψεων που θα επιδοτηθούν με το πρόγραμμα έχουν διάρκεια 6 μηνών. Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος θα αμείβεται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.


5. Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί από πλευράς της επιχείρησης στον τρόπο διαχείρισης των νέων εργαζόμενων που εντάσσονται στο πρόγραμμα;

Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δε μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ούτε οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.


6. Σε ποια περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί για την επιχείρηση η απόρριψη από το πρόγραμμα;

Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων των αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους 6 μήνες που αναλογούν στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται και από τους μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ, δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό των € 200,00 το οποίο καταβάλλει η επιχείρηση.