Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τα ακόλουθα:

image_print

Αύξηση Κατώτατου Μισθού και Ημερομίσθιου

Από 1/1/2022 ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε. Ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (€663) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες (για απασχόληση 6,66 ωρών ή 6 ωρών και σαράντα λεπτών) ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€29,62).

Οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την μεταβολή των αποδοχών το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής.

Β) Να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους το αργότερο ένα (1) μήνα από την μεταβολή των αποδοχών έγγραφο, με το οποίο θα γνωστοποιούν (στους εργαζομένους) τις νέες αποδοχές τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, πέραν της υποχρεώσεως υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού λόγω τροποποίησης αποδοχών, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο ΣΕΠΕ από πλευράς επιχειρήσεως. Συνεπώς, πέρα της υποχρέωσης υποβολής Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών, δεν απαιτείται επί μερικής απασχόλησης η υποβολή και εντύπου Ε9 στο Π.Σ. Εργάνη.

Πρώτο Ένσημο

Από 1/1/2022 τίθεται σε εφαρμογή για νέους 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» για την πρώτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με 1200 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και για 600 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης, με το ποσό να ισοκατανέμεται μεταξύ επιχείρησης και νεοπροσλαμβανομένου.

Ανοιχτό πρόγραμμα 50.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Επεκτείνεται από την 1/1/2022 για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» που υλοποιείται επιτυχώς από 1η Οκτωβρίου 2020. Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη για διάστημα 6 μηνών. Για το χρονικό διάστημα αυτό θα πρέπει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε η εταιρεία την 1.10.2020 και οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι ή να μην έχουν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας τον τελευταίο μήνα πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να εντάξουν ωφελούμενους παράλληλα στο Ανοιχτό Πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα των 150.000 (επέκταση των 100.000) νέων θέσεων εργασίας υποβάλλουν για κάθε ωφελούμενο νέο ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.