Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και τα μερίσματα που θα εγκριθούν το 2021.

image_print

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4799/2021 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.50 προσθέτοντας την παρ.74 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. απαλλάσσοντας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τις κατωτέρω κατηγορίες εισοδημάτων, για τις οποίες ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2021:

α) Επιχειρηματική δραστηριότητα

β) Κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία)

γ) Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου


Παράδειγμα μερισμάτων: Δεν θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης για μερίσματα που θα εγκριθούν για τη χρήση 2021 από τα αρμόδια όργανα των νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων, γιατί το δικαίωμα είσπραξης προκύπτει για τη χρήση 2021.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ